Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego – zadania

Do zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego (WNP) należy w szczególności: opracowywanie i modyfikowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego; opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie takich szkoleń; analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego; coroczne opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty; prowadzenie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz administrowanie nią.

Wydział Nadzoru Pedagogicznego – kontakt

Kierownik Anna Gańska-Lipińska tel. 22 570 83 73 wew. 173 e-mail: anna.ganska-lipinska@ore.edu.pl Bronisław Michał Boryca e-mail: bronislaw.boryca@ore.edu.pl tel. 22 570 83 77 wew. 177 Michalina Izdebska e-mail: michalina.izdebska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 75 wew. 175 Agnieszka Karczewska-Gzik agnieszka.karczewska-gzik@ore.edu.pl Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46a

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa