Sieć współpracy i samokształcenia „Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej placówek specjalnych”

Źródło: trueffelpix _Photogenica
Źródło: trueffelpix _Photogenica

Sieć współpracy i samokształcenia pt. Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej placówek specjalnych, rozpoczęła swoje działania, które konsolidują środowisko szkół i placówek specjalnych. Podczas trzech miesięcy funkcjonowania sieci będziemy podejmować dyskusje na temat edukacji w kontekście zasobów i potrzeb szkolnictwa specjalnego oraz wyzwań wynikających ze zmian w szkolnictwie ogólnodostępnym. Naszym celem jest poznanie potrzeb i zasobów tego środowiska.  Przestrzeń sieci to miejsce do wymiany informacji i doświadczeń, dzielenia się wnioskami, a także spotkań podczas dyżurów eksperta na platformie Zoom. Odbyły się już pierwsze konsultacje z ekspertem, które cieszą się zainteresowaniem uczestników sieci. Indywidualne spotkania to okazja do wspólnych poszukiwań odpowiedzi na wyzwania pojawiające się w codziennej pracy dyrektora i kadry szkół i placówek specjalnych.

Za nami również spotkanie na platformie Zoom inaugurujące funkcjonowanie sieci współpracy, podczas którego  uczestnicy mieli możliwość określenia swoich oczekiwań, wskazania zagadnień, które są dla nich istotne w kontekście pracy w szkolnictwie specjalnym, a także zmian wynikających z wdrażania nowych rozwiązań w systemie edukacji. W licznym gronie dyskutantów, toczących ożywioną rozmowę, pojawiły się pierwsze pomysły tematów, które będą pogłębiane w dalszej pracy sieci. Wśród nich warto wskazać m.in. zagadnienia dotyczące edukacji włączającej, roli szkolnictwa specjalnego, Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Sieć to także zasoby na platformie Moodle. Jesteśmy współtwórcami tej przestrzeni z dyrektorami i wicedyrektorami szkół  i placówek specjalnych. Efektem ostatniego spotkania jest zaplanowanie tego obszaru, zgodnie z oczekiwaniami uczestników. Przed nami intensywna  praca, czas na dzielenie się refleksjami, materiałami, kolejne spotkania, zarówno indywidualne, jak również w większym gronie. Będziemy sieciować i wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania, które pojawiają się w edukacji dzieci i młodzieży, wspierać się i rozmawiać o przyszłości.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa