Szczególne potrzeby edukacyjne u dziecka z depresją w przedszkolu i szkole

W związku z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją w dniu 23 lutego Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych szczególnie poleca publikację „Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu” z serii „One są wśród nas”, gdzie można znaleźć wiele fachowych porad i wskazań do lepszego rozpoznawania symptomów depresji u uczniów. Taka umiejętność może być szczególnie cenna w trudnym czasie pandemii COVID-19. Lektura publikacji pozwoli na bardziej efektywną obserwację uczniów. Warto pamiętać, że uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to także uczeń z wieloma bardzo szczególnymi deficytami oraz problemami w sferze emocji i psychiki; często też z wysoką wrażliwością −  tym bardziej pragniemy szerzyć wiedzę na ten temat.

Pamiętajmy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 532 z późn. zm.) wskazuje, na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a także zwraca uwagę na konieczność rozpoznawania oraz zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów przez nauczycieli i specjalistów. Istotny zapis dotyczy także rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz czynników środowiskowych, wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Zapisy te dotyczą także szczególnych potrzeb uczniów, również w kontekście rozpoznawania symptomów depresji.

Wyżej wymienione rozporządzenie określa szczegółowo zadania nauczycieli i wychowawców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz normuje zasady zapewniania każdemu uczniowi kompleksowej oferty pomocy jak najbliżej, tj. w środowisku jego nauczania i wychowania. Jednocześnie umożliwia organizowanie pomocy  we współpracy z rodzicami ucznia, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa