Relacja ze szkolenia dla liderów i realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

©-stetsik/Photogenica
©-stetsik/Photogenica

W dniach 30.11–1.12. 2021 r., w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie dla liderów i realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) Koncepcja wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI) w kontekście modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku.

Podczas szkolenia obok zagadnień przedstawianych w formie wykładów, mających na celu poznanie podstawowych informacji dotyczących modelu pracy z rodzicami opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI), odbyła się także część warsztatowa doskonaląca umiejętność:

  • przeprowadzania z rodzicami wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI) w rolach prowadzącego i pomocnika,
  • konstruowania ekomapy oraz analizy środowiska wsparcia rodziny,
  • konstruowania wspólnych celów z rodzicami i ich wykorzystania w indywidualnych planach wsparcia dziecka.

Prezentowany w czasie szkolenia model pracy z rodzicami oparty o rutynowe czynności dnia codziennego obejmuje cykliczne, indywidualne spotkania z rodzicami w ich domach, podczas których omawiane są czynności dnia codziennego (np. budzenie się, śniadanie, spędzanie czasu wolnego), funkcjonowanie dziecka, obawy związane z jego rozwojem oraz oczekiwania rodziców co do pracy z dzieckiem. Podczas takiego spotkania przeprowadzany jest częściowo ustrukturalizowany kwestionariusz wywiadu RBI, który poprzez zadawanie szczegółowych pytań dotyczących codziennych rutyn umożliwia określenie priorytetów rodziny i opracowanie pod tym kątem planu interwencji. Tworzona jest ekomapa, która obrazuje sieć wsparcia danej rodziny. Ustalane są funkcjonalne cele dla dziecka i dla rodziny, których autorami są rodzice i oni nadają im priorytet.
Na kolejnym spotkaniu z rodzicami, po upływie 9 tygodni, omawiane są: stopień realizacji planu terapeutycznego, ewentualne przyczyny niepowodzeń, modyfikacja celów lub ustalenie nowych. Cykliczne spotkania dają przestrzeń do nawiązania głębszej relacji z rodzicem, udzielenia wsparcia, interwencji.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr Sylwię Wronę i Sylwię Witek, które  implementują przedstawiany model pracy z rodzicami oparty o rutynowe czynności dnia codziennego (the Routines–Based Model prof. R. McWilliama) w Przedszkolu Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” w Cieszynie, prowadzonym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa