Edukacja włączająca – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Załączona grafika prezentuje skojarzenia uczestników dotyczące edukacji włączającej
Załączona grafika prezentuje skojarzenia uczestników dotyczące edukacji włączającej

25 sierpnia 2021 r. odbyło się szkolenie online zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). W wydarzeniu udział wzięli Liderzy Edukacji Włączającej oraz przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli z całej Polski.

Uczestników powitała Kierownik WSPE Monika Dobrowolska. Spotkanie otworzył Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, który odniósł się do procesu, jakim jest wdrażanie edukacji włączającej, jako perspektywy uczenia się i poszukiwania najskuteczniejszych rozwiązań.

Elżbieta Neroj – Radca Generalny, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), w swoim wystąpieniu zaprezentowała propozycje działań przygotowanych przez ministerstwo, które mają na celu zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, oraz dostosowanie organizacji pracy szkół i placówek systemu oświaty.

W dalszej części spotkania profesor Dorota Podgórska-Jachnik omówiła uwarunkowania i podstawowe założenia edukacji włączającej oraz przedstawiła jej aktualny stan w Polsce, wykorzystując badania przeprowadzone we współpracy z ORE i MEiN, a także przybliżyła kierunki zmian i główne wyzwania na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich. Zaprezentowała także wybrane narzędzia i techniczne rozwiązania dotyczące m.in. dostępności materiałów (filmy, teksty itd.).

Powołani w 2015 r. Liderzy Edukacji Włączającej dzielą się wiedzą i doświadczeniem w swoich środowiskach lokalnych, m.in. organizują konferencje i szkolenia, opracowują publikacje i artykuły, prowadzą sieci wsparcia i samokształcenia, a także konsultacje dla rodziców i nauczycieli oraz współpracują z organizacjami i instytucjami udzielającymi wsparcia dziecku/uczniowi i jego rodzinie.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za udział w wydarzeniu, twórcze zaangażowanie w promowanie idei edukacji włączającej i zapraszają do dalszej współpracy.

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa