Konkurs Rady Europy „Moje Prawa, Mój głos”

Zapraszamy do udziału e konkursie Rady Europy na temat praw dziecka „My Rights, My Voice” (Moje Prawa, Mój głos). Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10–17 lat, a jego celem jest promowanie wśród dzieci świadomości przysługujących im praw, a także zachęcenie do prezentowania własnego spojrzenia na prawa dziecka.

Organizatorami konkursu są Delegatura UE przy Radzie Europy w Strasburgu wraz ze stałymi przedstawicielstwami Andory i San Marino przy tej organizacji. Idea konkursu wpisuje się zarówno w prowadzone w ramach UE działania w zakresie praw dziecka: przyjętą w marcu br. Strategię UE na rzecz Praw Dziecka,  Plan Działań UE na rzecz Praw Człowieka i Demokracji na lata 2020–24, jak również inicjatywy podejmowane w obszarze praw dziecka na forum ONZ i Rady Europy.

Organizatorzy konkursu oczekują zgłoszeń w formie projektów artystycznych – krótkich klipów wideo dotyczących sposobu, w jaki dzieci rozumieją przysługujące im prawa (np. przemówienie, scenka teatralna, musicalowa, nagranie procesu malowania/rzeźbienia itp.). Ich tematem powinno być konkretne prawo przysługujące dziecku, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka ONZ oraz celami ww. Strategii UE na rzecz Praw Dziecka. Organizatorzy proszą także, aby niemożliwe było zidentyfikowanie dzieci występujących w materiałach wideo (np. poprzez występ w maskach artystycznych, medycznych itp.).

Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo, nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 10–12 lat, 13–14 lat oraz 15–17 lat. Termin nadsyłania prac mija 15 października 2021 r.

Wszystkie informacje merytoryczne i techniczne dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Delegatury UE przy Radzie Europy.

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa