Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – Wychowanie trwa wiecznie

W dniach 7−9 czerwca 2021 r. odbędzie się Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE, organizowany przez Kolegium Jagiellońskie i Rzecznika Praw Dziecka przy współudziale Fundacji Życie. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.

Celem Kongresu jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnych do odbudowy współczesnego świata.

Trzeci dzień Kongresu będzie spotkaniem praktyków, forum wymiany doświadczeń i dyskusją nad referatami. Fundacja Życie będzie moderatorem tej części wydarzenia. W związku z powyższym organizatorzy zapraszają do czynnego udziału w konferencji naukowej podczas Kongresu:

 • studentów i doktorantów
 • społeczników
 • osoby zajmujące się przedmiotową problematyką: nauczycieli, wychowawców, psychologów, trenerów, instruktorów
 • organizatorów i animatorów wszelkich form edukacji, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i duszpasterstw.

Proponowane referaty (wystąpienia 15-minutowe: dane autora, tytuł, abstrakt ) można zgłaszać za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

Termin zgłoszenia referatów: poniedziałek 31 maja do godz. 21.00.

Data konferencji: środa 9 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 – 16.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kongres odbędzie się w całości online i będzie transmitowany za pośrednictwem portali Facebook i YouTube. Nagrania z konferencji zostaną przesłane wszystkim zapisanym uczestnikom.

Certyfikaty są przewidziane dla prelegentów oraz dla słuchaczy.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaakceptowania i prezentacji jedynie części spośród zgłoszonych referatów. Autorzy najciekawszych referatów, które zostaną wpisane do programu Kongresu, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 500 zł. Ponadto w trakcie konferencji organizatorzy wyłonią jeden najlepszy referat, który zostanie szczególnie nagrodzony. Kryteria wyboru to: związek tematu wystąpienia z tematyką konferencji, innowacyjne opracowanie zagadnienia, forma zaprezentowania tematu.

Proponowana tematyka referatów:

 1. priorytety polityki oświatowej
 2. wychowanie chrześcijańskie młodzieży dziś
 3. kultura i psychologia charakteru czy kultura i psychologia osobowości?
 4. specyfika chrześcijańskich placówek edukacyjnych i wychowawczych
 5. nowe technologie w wychowaniu, szanse na rozwój
 6. ruchy młodzieżowe w kościele
 7. przygotowanie do życia we wspólnocie, w rodzinie, w społeczeństwie obywatelskim z zachowaniem zasad wynikających z wartości chrześcijańskich
 8. misja organizacji harcerskich, sportowych, proobronnych, artystycznych kierujących się wartościami chrześcijańskimi
 9. wychowanie do patriotyzmu, pamięci i tożsamości
 10. wartości europejskie – filozofia grecka, prawo rzymskie i moralność chrześcijańska
 11. wychowanie do wolontariatu
 12. udział organizacji społecznych w profilaktyce rozwoju ekstremizmów i destrukcyjnych ideologii
 13. misja, cele i zadania organizacji pozarządowych w okresie „płynności płci i tożsamości”
 14. rola organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnoty rodzin
 15. kondycja rodziny w misji wychowania, wyzwania NGOs, państwa i uniwersytetów
 16. rola NGOs w umacnianiu komplementarnej roli mężczyzn i kobiet
 17. rozwój kobiecości, męskości, ojcostwa i macierzyństwa – perspektywa rozwoju w Polsce
 18. jak rozwijać się w cnotach?
 19. wychowanie: do samodzielności, do odpowiedzialności, do kreatywności, do dobra wspólnego
 20. dobre praktyki wychowawcze i edukacyjne z wykorzystaniem infrastruktury parafialnej
 21. rozwój grup chrześcijańskich po Światowych Dniach Młodzieży
 22. rozwój wiedzy o rodzinie
 23. rozwój wiedzy o seksualności człowieka
 24. rozwiązywanie problemów młodzieży w okresie dojrzewania
 25. wychowanie do szacunku dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

Aby zgłosić referat lub chęć udziału w konferencji proszę wybrać odpowiedni link:

Zgłaszam się, chcę wygłosić swój referat

Chcę wziąć udział w kongresie on-line

„Trzeba rewidować swoje sumienie, życie rodzinne i domowe. Trzeba siebie pytać, jak przebiega wychowanie młodzieży, co właściwie ta młodzież od nas ma i co może zaczerpnąć z naszych doświadczeń” − Kardynał Stefan Wyszyński.

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa