O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w teorii i praktyce

30.10.2020 roku odbyła się konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”, zorganizowana w ramach projektu EUROGUIDANCE POLAND / EURODORADZTWO POLSKA współfinansowanego z programu ERASMUS+.

Dobór treści merytorycznych i grupy docelowej konferencji został tak zaplanowany, aby odpowiadał założeniom projektu EUROGUIDANCE POLAND / EURODORADZTWO POLSKA, którego główną rolą jest doskonalenie kompetencji zawodowych i rozwijanie warsztatu pracy doradców zawodowych.

W związku z powyższym głównymi uczestnikami konferencji byli doradcy zawodowi, w tym szkolni doradcy zawodowi, ale także nauczyciele, pedagodzy, pracownicy poradni doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką doradztwa zawodowego.

Celem konferencji były:

 • Przekazanie wiedzy na temat procedury włączania kwalifikacji do ZSK.
 • Rozwijanie wiedzy na temat znaczenia ZSK w planowaniu kariery zawodowej.
 • Ukazanie możliwości i wyzwań pracownika wchodzącego na krajowy i zagraniczny rynek pracy.
 • Przedstawienie narzędzi walidacji, w tym służących przygotowaniu bilansu kompetencji.
 • Popularyzowanie wiedzy na temat dostępu do aplikacji Moje portfolio – narzędzia wspierającego doradców zawodowych i klientów.
 • Wymiana doświadczeń i rekomendacje dotyczące roli doradztwa zawodowego w uczeniu się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK.

Ze względów epidemiologicznych podjęto decyzję o zorganizowaniu konferencji w formie online. Do tego celu użyto wirtualną salę konferencyjną na platformie VirBELA, którą wykorzystano podczas konferencji „Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce” w dniach 19–20.10.2020 r.

W programie konferencji znalazły się takie tematy jak:

 • Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela – wprowadzenie;
 • Zintegrowany System Kwalifikacji dla porównywalności kwalifikacji w Polsce i Europie;
 • transfer kompetencji, w tym budowanie różnorodnych strategii poszukiwania zatrudnienia: w jaki sposób kandydaci powinni mówić i pisać o swoich kompetencjach i kwalifikacjach w procesie rekrutacji?;
 • walidacja kompetencji a ZSK – oczekiwania pracodawców;
 • Moje portfolio – narzędzie wspierające doradców zawodowych i ich klientów;
 • praktyczny wymiar ZSK w szkole – prezentacja przykładowych konspektów lekcji dla młodzieży poświęconych ZSK.

Prelegentami konferencji byli następujący eksperci zewnętrzni:

 • Wojciech Stęchły – doktorant Kolegium Gospodarki Światowej w SGH w Warszawie w dziedzinie ekonomii; współautor publikacji poświęconych kształceniu zawodowemu w Polsce, ramom kwalifikacji, opisywaniu kwalifikacji, zintegrowanemu systemowi kwalifikacji, przypisywaniu poziomów do kwalifikacji; członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET; ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku).
 • Wacław Kisiel-Dorohinicki – psycholog biznesu, doświadczony trener kadr, doradca zawodowy, coach kariery; specjalizuje się w tematyce rozwoju kompetencji interpersonalnych, rozwoju osobistego i zawodowego, zagadnieniach rynku pracy, prowadzi coaching kariery i doradztwo zawodowe z osobami dorosłymi, które szukają zmiany nie tylko w zakresie pracy, ale i aktywności czy stylu życia; autor koncepcji wykorzystywania wiedzy o zawodzie, która pozwala w pracy z klientami na optymalne wykorzystanie ich potencjału i podejmowanie mądrych wyborów zawodowych.
 • Jakub Gontarek – ekspert Konfederacji Lewiatan, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Od 10 lat związany ze środowiskiem partnerów społecznych i organizacji pozarządowych działających w obszarze systemu edukacji, szkolnictwa i rozwoju zawodowego. Członek prezydium Rady Programowej PARP ds. Kompetencji. Wspiera organizacje pracodawców i firmy w rozwijaniu współpracy ze szkołami i uczelniami oraz w obszarze funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Sektorowych Rad Kompetencji w kontekście oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i procesów wspierających kształcenie pracowników.
 • Mateusz Konieczny – socjolog, doradca zawodowy, mentor, trener umiejętności społecznych; autor materiałów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, zarządzania projektem, rozwoju społecznego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Paweł Wolski – doktor psychologii o specjalizacji doradztwo zawodowe, od 2011 roku kierownik studiów podyplomowych „Jobcoaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie, od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, psychologii, coachingu, doradztwa zawodowego, rynku pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Dziękujemy za udział i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji!

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa