Kolejny etap konsultacji Modelu SCWEW

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

W czerwcu 2020 r. zakończył się kolejny etap przygotowania Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Uwagi zebrane podczas lipcowych spotkań wzbogaciły dotychczasowe propozycje zapisane w Modelu. Zespół projektowy dokonał weryfikacji proponowanych rozwiązań i przygotował zaktualizowaną wersję publikacji, a także zaprosił do dyskusji kolejne grupy interesariuszy.

We wrześniu w ramach działań projektu odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do przedstawicieli środowiska edukacyjnego. Podczas spotkań prezentowane były podstawy opracowania rozwiązań wsparcia, wdrażania i podnoszenia jakości edukacji włączającej w postaci Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Omówiono także założenia Modelu SCWEW oraz zasady przeprowadzania Pilotażu SCWEW w celu weryfikacji proponowanych w Modelu rozwiązań.

11 września br. odbyło się spotkanie adresowane do przedstawicieli szkół ogólnodostępnych. Miało ono na celu zapoznanie uczestników z ideą edukacji włączającej i zaprezentowanie koncepcji SCWEW w kontekście planowanych form wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Uczestnikom przybliżono zarówno koncepcję funkcjonowania SCWEW, jego rolę w systemie wsparcia oraz planowane zadania. W trakcie dyskusji poruszona została kwestia potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w odniesieniu do działalności i funkcjonowania SCWEW. Zgodnie z przyjętymi założeniami wsparcie oferowane przez centra będzie wychodziło naprzeciw realnym potrzebom przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz stanie się istotnych czynnikiem podnoszenia jakości edukacji włączającej. Przedstawiciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, biorący udział w spotkaniu, deklarowali swoje zainteresowanie ofertą SCWEW w zakresie szkoleń i wsparcia rzeczowego rozumianego jako sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

W kolejnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym (17 września) uczestniczyli przedstawiciele szkół i placówek specjalnych, które mogą być potencjalnymi realizatorami Pilotażu SCWEW. Celem spotkania było przedstawienie wizji funkcjonowania i działalności SCWEW, proponowanych rozwiązań wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz koncepcji Specjalistycznych Centrów jako jednostek wspierających wdrażanie i podnoszenie jakości edukacji włączającej. Podczas spotkania omówiono także rolę i zadania szkoły/placówki specjalnej zgodnie z założeniami Modelu SCWEW oraz sposób podjęcia współpracy przy realizacji wdrożenia pilotażowego opracowanego Modelu SCWEW. Odniesiono się także do kwestii ramowych programów szkoleń dla przyszłej kadry SCWEW. Poproszono także o sugestie, uwagi, propozycje tematów, treści czy form szkoleniowych, które z byłyby istotne z punktu widzenia placówek specjalnych jako przyszłych SCWEW.

Ważnym aspektem spotkania było zapoczątkowanie dyskusji dotyczącej potrzeb placówek specjalnych w kontekście realizacji zadań wynikających z powstania i funkcjonowania SCWEW. Uczestnicy wyrazili chęć podjęcia wyzwania, jakim jest weryfikacja Modelu SCWEW w ramach jego pilotażowego wdrożenia. Pojawiły się liczne pytania związane z konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i finansowymi przy potencjalnym zaangażowaniu się w Pilotaż SCWEW.

Widząc ogromną wartość płynącą z wymiany doświadczeń w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych i konsultacji zapisów Modelu SCWEW, eksperci projektu przewidują kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do poszczególnych grup interesariuszy.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa