Nowe zawody szkolnictwa branżowego

W dniu 11 marca Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2020 poz. 635). Określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego uwzględniających wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, tj.:

1) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie wprowadzenia zawodów:

  1. a) zdobnik ceramiki,
  2. b) technik spawalnictwa;

2) Ministra Infrastruktury w zakresie wprowadzenia zawodów:

  1. a) mechanik pojazdów kolejowych,
  2. b) technik pojazdów kolejowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie zdobnik ceramiki, przyporządkowanym do branży ceramiczno-szklarskiej została określona w załączniku nr 3 do zmienianego rozporządzenia. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa, przyporządkowanym do branży mechanicznej, została określona w załączniku nr 14 do zmienianego rozporządzenia. Podstawy programowe kształcenia w zawodach mechanik pojazdów kolejowych oraz technik pojazdów kolejowych, przyporządkowanych do branży transportu kolejowego, zostały określone w załączniku nr 30 do zmienianego rozporządzenia.

Podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach zostały przygotowane zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, we współpracy z pracodawcami, uwzględniając zestawy oczekiwanych efektów kształcenia niezbędnych dla zawodów oraz kryteriów weryfikacji tych efektów zaproponowane we wnioskach ministrów właściwych dla zawodów.

Ponadto w załącznikach do zmienianego rozporządzenia dokonano zmian o charakterze redakcyjnym i porządkującym.

Nowe podstawy szkolnictwa branżowego wchodzą w życie 1 września 2020 roku.

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa