Relacja z konferencji „Nowe kompetencje na nowe czasy”

II Ogólnopolska konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy” upowszechniająca działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Motoryzacja i elektromobilność, zorganizowana przez Związek Pracodawców Motoryzacji przy Konfederacji Lewiatan, odbyła się 17.10.19 r. w Warszawie.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie m.in.:

  • działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Motoryzacja i elektromobilność,
  • najlepszych praktyk kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
  • najlepszych praktyk firm motoryzacyjnych w zakresie kompetencji Przemysłu 4.0 i elektromobilności,
  • projektów Komisji Europejskiej w zakresie Skills.

Konferencję otworzyło powitanie przybyłych, zainteresowanych problematyką przygotowania kadr dla sektora motoryzacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności. Następnie przedstawiono sprawozdanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym uwzględniające zarówno dotychczasową działalność, jak i plany na najbliższy rok związane m.in. z wypracowaniem propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze motoryzacji, identyfikacją potrzeb sektora w obszarze kwalifikacji.

Uczestnicy zapoznali się z najlepszymi praktykami kształcenia w zawodach na przykładzie: Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach; Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” zakładającego zmodernizowanie programów nauczania zawodów mechanik i mechatronik, realizowanego od 1.09.2018 r. do 30.09.2020 r. przez Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w partnerstwie pięciu szkół zawodowych.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne we współpracy z pracodawcami kształcąc młodocianych pracowników, uczniów i dorosłych, uwzględnia uzyskiwanie przez nich certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji z zakresu obsługiwania i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, programowania sterowników PLC czy uprawnień elektrycznych. Utworzona w 2016 roku klasa patronacka Opla Manufacturing Poland w zawodzie monter mechatronik umożliwiła realizację niektórych zajęć edukacyjnych u „patrona”, który zapewnił kształcenie na potrzeby konkretnego, dającego gwarancję zatrudnienia, doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, korzystanie z nowoczesnych maszyn i nowych technologii na terenie fabryki, a także odpowiednie przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz do egzaminu potwierdzającego kompetencje zawodowe na poziomie europejskiej ramy kwalifikacyjnej zorganizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Absolwenci Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego posiadający konkretne umiejętności dopasowane do rynku pracy są poszukiwani przez wielu pracodawców.

Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, powołane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, rozpoczęło działalność 1.09.2019 r. Nowoczesna oferta kształcenia zawodowego odpowiada na potrzeby pracodawców. Partnerem naukowym i merytorycznym Technikum jest Politechnika Łódzka – w jej laboratoriach i salach wykładowych odbywają się zajęcia edukacyjne. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Politechniki Łódzkiej, nauczyciele zawodu z łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz specjaliści z dziedziny automatyki, robotyki, mechaniki, mechatroniki.

Podczas konferencji miała miejsce debata, podczas której zwrócono uwagę na konieczność nowoczesnego kształcenia w zawodach dostosowanego do potrzeb rynku pracy, uwzględniającego automatyzację firm produkcyjnych, zmiany w sposobie pracy i funkcjonowaniu pracowników oraz kluczowe kompetencje techniczne, psychospołeczne i biznesowe. Zaznaczono, że dobra współpraca biznesu, edukacji i samorządu jest kluczem do sukcesu kształcenia zawodowego. Nawiązanie przez szkoły współpracy ze znaczącymi pracodawcami na polskim rynku przyczynia się do wzrostu prestiżu kształcenia w zawodzie, większej liczby uczniów zrekrutowanych, doposażenia bazy dydaktycznej, podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, większej liczby ofert pracy dla absolwentów.

Kluczowe kompetencje przyszłości zaprezentowano na przykładzie działalności Akademii ASTOR i Akademii Przemysłu 4.0 koncentrujących się na potrzebach klientów w obszarze wiedzy techniczno-produktowej, zarządzania projektami oraz doskonalenia procesów produkcyjnych. W kształceniu w zawodach należy uwzględniać nowe metody wytwarzania, bezpieczeństwo maszyn, automatyzację, robotyzację, informatykę, cyberbezpieczeństwo, wielozadaniowość, pracę w zespole, rozwiązywanie problemów, komunikację międzypokoleniową, zwinność, elastyczność itp.

Uczestnicy konferencji poznali również nowe możliwości dla firm w zakresie: kształcenia i szkolenia zawodowego – realizowanie projektów w sektorach Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Edukacja dorosłych unijnego programu Erasmus+; promocji umiejętności zawodowych – udział w wydarzeniach, konkursach umiejętności zawodowych europejskich i światowych (EuroSkills i WorldSkills). Podkreślono, że priorytetem Komisji Europejskiej jest edukacja i rozwój umiejętności.

Na zakończenie konferencji przedstawiono rekomendacje dla sektora motoryzacyjnego związane z deficytem rynku specjalistów automotive, w tym wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego oraz dbanie o wysoki poziom i dostosowanie kompetencji i kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb pracodawców.

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa