Model SCWEW – prezentacja wyników dotychczasowej pracy z udziałem przedstawicieli MEN i partnerów społecznych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 10 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkół i placówek specjalnych, szkół ogólnodostępnych, organów prowadzących i nadzorujących, wyższych uczelni oraz partnerów społecznych, a także Ośrodka Rozwoju Edukacji. W programie spotkania znalazły się następujące zagadnienia: ramowe założenia Modelu SCWEW, etapy tworzenia Modelu, kompetencje kadry SCWEW, wymagania wobec szkoły/placówki specjalnej jako SCWEW, a także udział różnych grup interesariuszy zarówno w etapie opracowania Modelu, jak i jego funkcjonowania. Ponadto przedstawiciele różnych środowisk zwracali uwagę na konieczność wykorzystania zasobów tych instytucji, w pracy specjalistycznych centrów.

W dyskusji zwracano uwagę na konieczność współpracy różnych instytucji zaangażowanych w realizację zadań w obszarze edukacji włączającej. Wiele uwagi skierowano na potrzebę budowania wsparcia SCWEW w sektorze szkolnictwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami w zakresie towarzyszenia absolwentom w procesie wejścia na rynek pracy. Podkreślone zostały różnorodne możliwości pomocy uczniom, wynikające z aktualnych zapisów prawnych, a także różnorodne działania prowadzone w samym Ośrodku Rozwoju Edukacji, jak i innych placówkach edukacyjnych.

Dyskusja i analizy wskazały, że SCWEW będzie wspierał zmianę sposobu pracy szkoły w kierunku kształtowania kultury organizacji korzystającej w szczególności z działań zespołowych. SCWEW może być centrum doświadczania dla nauczycieli zespołowego  wypracowywania rozwiązań, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów, specjalistów. Zwracano uwagę na korzyści płynące z włączenia superwizji jako formy refleksji nad jakością realizowanych działań nauczycieli i specjalistów, a jednocześnie formy rozwijania ich  kompetencji.

Na zakończenie spotkania zaplanowano harmonogram kolejnych działań w obszarze modelowego funkcjonowania SCWEW.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa