Dwudniowe seminarium – kolejny etap budowania Modelu SCWEW

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 2021 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjnego, który tworzą przedstawiciele szkół i placówek systemu oświaty oraz systemu doskonalenia nauczycieli, a także organów prowadzących i nadzorujących, wyższych uczelni i ORE. Celem seminarium było wypracowywanie modelowych rozwiązań funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Uczestnicy seminarium mieli okazję spotkania z wybitnymi ekspertami w obszarze edukacji włączającej. Prof. Zenon Gajdzica zaprezentował rozważania na temat inkluzji edukacyjnej. Zaproponował także zadania szkoły w koncepcji edukacji włączającej, wskazując sposoby optymalizacji działań. Natomiast dr Piotr Plichta wskazywał korzyści wynikające z nauczania włączającego i roli nauczycieli w kształtowaniu postaw otwartości na różnorodność. Prelegent przedstawił szeroki kontekst pracy nauczycieli z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami. W implementacji edukacji włączającej warto uwzględniać: metody, osobę nauczyciela, osobę uczącego się/ucznia oraz kontekst sytuacyjny. Należy planować działania skierowane do wszystkich członków społeczności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw proaktywnych.

W dalszej części spotkania uczestnicy analizowali propozycje obszarów wsparcia dla szkoły ogólnodostępnej w kontekście edukacji włączającej. Wskazywano propozycje zadań SCWEW. Uczestnicy podkreślili, że wsparcie realizowane przez Centra powinno odpowiadać na zdefiniowane przez szkołę potrzeby. W związku z pełnioną funkcją SCWEW powinien oferować konsultacje specjalistów, proponować techniki i metody pracy w grupie uczniów, jak również indywidualne i grupowe konsultacje dla pracowników przedszkoli i szkół będących odbiorcami wsparcia. Konsultacje powinny mieć wymiar praktyczny. Istotna rola Centrów to także wypożyczanie sprzętu specjalistycznego oraz działania informacyjne i promocyjne, podejmowane na rzecz edukacji włączającej w środowisku lokalnym.

W części warsztatowej uczestnicy z zaangażowaniem pracowali nad zagadnieniem dotyczącym budowania struktury SCWEW w kontekście potrzeb szkoły. Analizowano m.in., co obecnie sprawdza się w działaniach szkoły/placówki oraz jak układa się współpraca instytucjonalna na rzecz dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaproponowano także struktury i mechanizmy funkcjonowania oraz finansowania SCWEW, wskazano miejsce i rolę Centrów oraz formy i metody ich pracy.

Wypracowane propozycje rozwiązań zostaną uwzględnione w Modelu SCWEW.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa