Plany rozwoju oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowane przez JST w projektach konkursowych (I edycja)

Zapraszamy do zapoznania się z lokalnymi planami rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) uczestniczące w projektach konkursowych. Beneficjenci konkursowi przekazali lokalne plany zgodnie z Regulaminem konkursu realizowanego w ramach Działania 2.10. Wysoka jakość edukacji, numer POWR. 02.10.00-IP.02-00-002/17 „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) z dnia 13.06.2017 r.”.  Plany wpłynęły do Ośrodka Rozwoju Edukacji w terminie, tj. do końca października 2018 r., natomiast w terminie do 31 maja 2019 r. przekazane zostały raporty ze szkół i placówek z przeprowadzonego procesu wspomagania.

Wypracowane materiały są najlepszą ilustracją ogromu pracy wykonanej przez samorządy uczestniczące w projektach oraz ich zmiany sposobu myślenia o możliwościach rozwojowych szkół i placówek.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z wyłonionym Wykonawcą monitoruje proces wdrażania ww. planów. Monitorowanie realizowane jest w dwóch etapach:

  • I etap – monitorowanie w trakcie realizacji procesu wdrożenia opracowanych przez JST planów,
  • II etap – monitorowanie po zakończeniu procesu wdrożenia opracowanych planów wraz z oceną uzyskanych efektów.

Zakres badania obejmuje także szkoły i placówki oświatowe, w których realizowany był proces wspomagania. Na podstawie przekazanych raportów ze szkól/placówek ocenie podlega wpływ działań podjętych przez JST oraz szkoły na jakość pracy szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Plany strategiczne wypracowane przez JST na platformie Doskonalenie w sieci

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa