„Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” – II część szkolenia

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

„Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” to projekt, który Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) realizuje we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Celami tej inicjatywy są: diagnoza potrzeb uczniów z chorobami przewlekłymi; rozpoznanie mocnych i słabych stron szkoły w opiece nad tą grupą uczniów; podnoszenie jakości kształcenia i wychowania, a w perspektywie opracowanie wniosków i rekomendacji do działań mających na celu zmiany systemowe w zakresie wsparcia szkoły w pracy z uczniem z chorobą przewlekłą.

Projekt skierowany jest do kuratoriów oświaty, ogólnodostępnych szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018–2020.

Uczestnicy projektu 14 i 28 maja (w dwóch grupach) spotkali się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, gdzie odbyła się druga część szkolenia rozpoczętego jesienią 2018 r. Wiedzą na temat zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych podzieliła się dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik z UW. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z zależnościami między zaburzeniami psychicznymi a chorobami somatycznymi. Zauważono, że należy wykluczyć choroby somatyczne zanim zdiagnozuje się chorobę psychiczną, że zaburzenia psychiczne często wpływają na przebieg chorób somatycznych. Wykład dotyczący opieki zdrowotnej nad uczniami z chorobami przewlekłymi wygłosiła Wisława Ostręga z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W swoim wystąpieniu zaprezentowała m.in. zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolnej, dyrektora szkoły i nauczycieli zapisane w projekcie Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

W części warsztatowej uczestnicy analizowali kwestionariusze i arkusze oraz formułowali wnioski do pracy z uczniem z chorobą przewlekłą.

W swoich środowiskach wszyscy zaangażowani w działania projektowe realizują zadania związane z analizą sytuacji uczniów z chorobami przewlekłymi, oceną funkcjonowania ucznia oraz efektywności stosowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym sprawdzają w praktyce opracowywane w ramach przedsięwzięcia kwestionariusze, karty, arkusze. Wspólnie poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące skutecznej organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z chorobami przewlekłymi. Jednym z założeń projektu jest wypracowanie rekomendacji do zmian w systemie opieki nad uczniem z chorobą przewleką w szkole.

Organizatorzy dziękują prelegentom i uczestnikom za twórcze zaangażowanie w działania.

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa