Zaproszenie do składania wniosków w Programie Erasmus+

Informujemy o możliwości przystąpienia do programu Erasmus+, który pozwala realizować projekty edukacyjne we współpracy z partnerami z krajów europejskich, a także odbywać doskonalenie zawodowe za granicą.

Akcja 1. „Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej, osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak szkolenia i job shadowing.

Więcej informacji o programie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Akcja 2. „Partnerstwo strategiczne

2A. Projekty Współpracy szkół (KA229) polegające na współdziałaniu szkół z różnych krajów w ramach wspólnego tematu bądź problemem. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich.

2B. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201) polegające na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz odpowiedzialnych za oświatę, uczelni wyższych i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Można realizować typy projektów:

  • na rzecz innowacji – mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowo powstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei,
  • wymiany dobrych praktyk – mające służyć wzmocnieniu potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianie metod, praktyk i idei.

Termin składania wniosków dla akcji 2 upływa 21 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji  o programie „Partnerstwo strategiczne”

  1. eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca za pomocą mediów elektronicznych, dającą również możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Projekty eTwinning nie wiążą się z dofinansowaniem, czyli nie składa się wniosków, które wymagają zatwierdzenia. Można realizować każde przedsięwzięcie edukacyjne, na które umówią się partnerzy. Na portalu eTwinning można również poszukiwać szkół chętnych do realizacji projektów Erasmus+.

Więcej informacji o programie eTwinning

W maju 2019 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) organizuje szkolenie międzynarodowe dla kadry szkół specjalnych.

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa