Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 11–12 grudnia 2018 r. odbyło się szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  • przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN Joanna Wilewska oraz dyrektor Departamentu oraz Helena Maryjanowska Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Katarzyna Tyczka, główny specjalista;
  • Marzenna Habib wicedyrektor ORE oraz pracownicy WSPE: Katarzyna Stępniak, Monika Dobrowolska i Małgorzata Kummant;
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw

Celem spotkania było:

  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach systemu oświaty;
  • zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera/autyzmem;
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej  dostosowania warunków edukacyjnych dla tych uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Podczas dwudniowego spotkania odbyły się warsztaty i wykłady interaktywne oraz dyskusje, w których uczestniczyła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. Wizytatorzy prezentowali dobre praktyki dotyczące organizacji wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami w zakresie pozytywnych zmian zachodzących w obszarze wdrażania edukacji włączającej. Analizowano wybrane przykłady organizacji indywidualnego nauczania, zindywidualizowanej ścieżki, zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów, dyskutowano na temat poszukiwania jak najlepszych rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji uczniów ze SPE.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń
w obszarze edukacji włączającej, zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy wizytatorów ds. SPE.

Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r.

 

Wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych podczas warsztatów na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym
Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek podczas rozmowy z wizytatorami ds. SPE
Wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych podczas wykładu na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym
Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek w trakcie dyskusji z wizytatorami ds. SPE na temat edukacji włączającej

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa