Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej

www.fotolia.com
www.fotolia.com

„Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” to projekt, który Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) realizuje we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Celami tej inicjatywy są: diagnoza potrzeb uczniów z chorobami przewlekłymi; rozpoznanie mocnych i słabych stron szkoły w opiece nad tą grupą uczniów; podnoszenie jakości kształcenia i wychowania, a w perspektywie opracowanie wniosków i rekomendacji do działań mających na celu zmiany systemowe w zakresie wsparcia szkoły w pracy z uczniem z chorobą przewlekłą.

Projekt skierowany jest do kuratoriów oświaty, ogólnodostępnych szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018–2020. Pierwsze szkolenia zorganizowano w dwóch edycjach – dla 8 zespołów wojewódzkich każde. Szkolenia odbyły się w terminach 25–26
1–2 października.

Pierwszy moduł szkolenia obejmował tematykę ucznia z choroba przewlekłą w prawie oświatowym oraz analizę wyników badań prowadzonych wśród nastolatków z chorobami przewlekłymi. W trakcie zajęć warsztatowych prowadzonych przez dr Agnieszkę Małkowską-Szkutnik (UW) m.in. podjęto próbę odpowiedzi na pytania, jakie działania należy zrealizować w celu przygotowania szkoły na przyjęcie ucznia z chorobą przewlekłą, analizowano zasoby różnych grup zawodowych w kontekście wsparcia uczniów z chorobami oraz trudności i możliwe sposoby ich przezwyciężenia w systemie edukacji.

Zagadnienia dotyczące psychologicznych aspektów funkcjonowania uczniów z chorobą przewlekłą zaprezentowała podczas wykładu dr Teresa Lewandowska-Kidoń. Ponadto uczestnicy poszukiwali rozwiązań dla codziennych trudnych sytuacji, które mogą pojawić się ze względu na obecność ucznia z chorobą w szkole w kontekście współpracy z rodzicami, innymi uczniami oraz trudnymi zachowaniami przejawianymi przez ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Drugiego dnia uczestnicy pracowali w zespołach wojewódzkich nad propozycją modelu kształcenia, wychowania i opieki nad uczniem z choroba przewlekłą. Omówiono także zasady dalszej współpracy i wzajemne zobowiązania na okres trwania projektu. Szkolenie podsumowała kierownik WSPE Katarzyna Stępniak.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa