Konkurs na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 30 listopada 2018 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój).

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez:

  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Jak będzie wyglądać mobilność ponadnarodowa uczestników projektu?

Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach, w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących realizowany będzie w formie obserwacji uczestniczącej.

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów za granicą, wchodząc w ich środowisko pracy. Bezpośrednie i samodzielne poznanie stosowanych praktyk wpłynie na zwiększenie wartości i potencjału działań edukacyjnych prowadzonych przez polskich nauczycieli i instruktorów, a wzrost kompetencji zawodowych przyczyni się do wyższej jakości świadczonej przez nich pracy.

Dodatkowo kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, posiadający odpowiednie kwalifikacje, będą mogli ukończyć kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora.

Jakie dofinansowanie możesz dostać?

Wartość projektu to maksymalnie 100 000 EUR.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, szukaj informacji na Portalu Funduszy Europejskich lub skonsultuj się, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: konkurs.mobilnosc@MIiR.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa