Nowatorskie programy nauczania dla dzieci i młodzieży – audycja

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej w Polskim Radiu Dzieciom – Strefa Rodzica z 20 lipca 2018 r. Wzięły w niej udział dr Beata Jancarz-Łanczkowska – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Anna Aleksandra Wesołowska – kierownik projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć  wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” oraz eksperci merytoryczni ORE: Agnieszka Karczewska-Gzik, dr Marta Milewska i Elżbieta Witkowska.

Rozmowa dotyczyła metod nauczania, które najlepiej sprawdzają się we współczesnej szkole. Ekspertki ORE podkreślały, jak ważna jest w nich kreatywność i innowacyjność, wskazując, że metodą zalecaną i preferowaną w podstawie programowej jest metoda projektu.

W trakcie jej realizacji, dzieci zdobywają nową wiedzę, operują metodami aktywizującymi, uczą się wystąpień publicznych, mają odwagę mówić i opowiadać o tym, nad czym pracują – powiedziała Agnieszka Karczewska-Gzik, ekspert merytoryczny ORE ds wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dodając, że w trakcie tej metody wyróżnia się i wyłania lider. W efekcie powstaje produkt, np. makieta, wspólne wystąpienie – czyli uczenie się współpracy. Dzięki temu powstaje produkt, w który mogą być zaangażowani np. eksperci czyli rodzice, pracownicy placówki, dyrektor oraz jednostki samorządowe. Na tym etapie uczymy dzieci poprzez zabawę. Tu stosujemy też metody aktywizujące, tj. burza mózgu, drama, dyskusja, miniwykład i wszystko w kontekście zabawy.

Anna Aleksandra Wesołowska – kierownik projektu – opowiedziała słuchaczom także o konkursach na opracowanie koncepcji programu nauczania. Jeden z nich dotyczy opracowania wspomnianej koncepcji i scenariusza zajęć/lekcji dla przedszkoli i szkoły podstawowej, drugi – dla szkoły  ponadpodstawowej.

Miłego słuchania!

 

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa