„Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej” – szkolenie

Zajęcia plastyczne z elementami matematyki
Zajęcia plastyczne z elementami matematyki

W dniach 28–29 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się szkolenie Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającejzorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem szkolenia było upowszechnianie idei edukacji włączającej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami tej formy doskonalenia byli dyrektorzy i specjaliści ze szkół oraz przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli.

Podczas szkolenia omówiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Idea edukacji włączającej zakłada, aby edukację uczniów niepełnosprawnych, w miarę możliwości, organizować w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. Szkoły powinny tak zorganizować proces edukacyjno-wychowawczy, aby odpowiadać na indywidualne predyspozycje, potrzeby rozwojowe i edukacyjne tej grupy uczniów.

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, tak aby stał się osobą w miarę samodzielną w dorosłym życiu.

Uczestnicy szkolenia poznali efektywne metody pracy, służące wspieraniu procesu edukacyjno-wychowawczego, oraz praktyczne rozwiązania realizowane przez szkoły w obszarze wsparcia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nauczyciele wspomagający podzielili się z uczestnikami szkolenia dobrymi praktykami. Podkreślali, że prowadząc zajęcia z grupą zróżnicowaną, dobierają takie metody nauczania, aby poprzez pracę indywidualną oraz zespołową umożliwić uczniom realizującym odrębną podstawę programową zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości oraz rozwijać ich samodzielność.

Uczestnicy pozytywnie ocenili wartość merytoryczną szkolenia i wskazali na potrzebę kontynuacji tej problematyki.

Uczestnicy szkolenia „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej”
Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu jako przykład dobrej praktyki
Zajęcia plastyczne z elementami matematyki
Praca grupowa – zadanie: przedstaw kolorową uliczkę i oblicz obwód ściany niebieskiego domu

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa