O rozwijaniu zdolności i talentów uczniów

„Szkoła Odkrywców Talentów – środowisko rozwijania zainteresowań i zdolności” – konferencja pod takim tytułem odbyła się 24 kwietnia w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Sieci „Szkół Odkrywców Talentów” (SOT) i „Miejsc Odkrywania Talentów” (MOT) powstały w 2010 r. w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” jest wyróżnieniem dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Przedstawiciele Szkół Odkrywców Talentów, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli mieli okazję spotkać się, wysłuchać wykładów oraz podzielić się dobrymi praktykami w zakresie pracy z uczniami zdolnymi.

Konferencję otworzyła Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Jadwiga Mariola Szczypiń. Następnie Rafał Lew-Starowicz – zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – zaprezentował podstawy prawne pracy z uczniem zdolnym.

W swoim wystąpieniu dr Małgorzata Jabłonowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) zaproponowała uczestnikom uzgodnienia definicyjne wokół pojęcia zdolności. Zwróciła uwagę na to, że nie ma jednej definicji ucznia zdolnego, a przyjęcie jednego z kryteriów może spowodować pominięcie niektórych osób. Zauważyła także, że uzdolnienia mogą pojawić się w różnych okresach życia.

O tym, jak rozwijać kompetencje uczniów w zakresie projektowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, mówiła dr hab. Małgorzata Rosalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Prelegentka zaproponowała m.in. formułę optymalnego wyboru zawodu (chcę, mogę, sytuacja na rynku pracy). Zaprezentowała piramidę kompetencji, na którą składają się kompetencje bazowe, zawodowe oraz kompetencja wyróżniająca. Omówiła także, czym jest proaktywna postawa wobec rynku pracy, oraz dokonała analizy pracy doradczej z uczniem zdolnym.

Wykład „Od zdolności do mądrości – model zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych” wygłosił dr Tomasz Knopik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). W swoim wystąpieniu zaproponował następujące rozumienie zrównoważonego rozwoju: synchroniczny rozwój sfery motorycznej i poznawczej, synchroniczny rozwój sfery poznawczej i emocjonalno-społecznej, synchroniczny rozwój sfery intra- i interpersonalnej. Podał również propozycje ćwiczeń wykorzystywanych w treningu mądrości.

O pedagogice przygody mówiła dr Ewa Palamer-Kabacińska (Uniwersytet Warszawski) w wystąpieniu „Rozwijanie przez wyzwanie – pedagogika przygody jako metoda rozwijania osobowości”. Celem pedagogiki przygody jest według niej całościowy rozwój osobowości poprzez stawianie wyzwań w sferze psychicznej, fizycznej lub/i społecznej przy wykorzystaniu przygody jako środka oraz działania w grupie i poprzez grupę. Metoda przygodowa została omówiona i zaprezentowana także na filmie.

Izabella Lutze (Ośrodek Rozwoju Edukacji) omówiła narzędzie diagnostyczne Test Uzdolnień Wielorakich (TUW), który został przygotowany w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Jest to wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do prowadzenia diagnostyki przesiewowej uczniów uzdolnionych w celu wczesnego udzielenia wsparcia edukacyjnego adekwatnego do ich możliwości i potrzeb (aplikacja elektroniczna do testu TUW).

Dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele Szkół Odkrywców Talentów: Agata Dowgird – dyrektor VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie, Alina Plis – II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Iwona Kasprzyk – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej.

Wydarzenie podsumowała Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Katarzyna Stępniak.

Była to kolejna propozycja formy doskonalenia dotycząca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowana przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera konferencję „Szkoła Odkrywców Talentów – środowisko rozwijania zainteresowań i zdolności”
Podstawy prawne w pracy z uczniem zdolnym prezentuje Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Prelegentka podczas wystąpienia na temat „Wokół pojęcia zdolności – uzgodnienia definicyjne”
Wykład na temat „Jak rozwijać kompetencje uczniów w zakresie projektowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych?”
Wystąpienie na temat „Od zdolności do mądrości – model zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych”
Prezentacja pedagogiki przygody jako metody rozwijania osobowości
Prezentacja Testu Uzdolnień Wielorakich
Prezentacja dobrych praktyk – VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie
Prezentacja dobrych praktyk – II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
Prezentacja dobrych praktyk Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej
Podsumowanie konferencji

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa