Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W dniach 9–10 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: dyrektor Departamentu Joanna Wilewska oraz Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych;
  • wicedyrektor ORE Marzenna Habib oraz pracownicy Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Katarzyna Stępniak i Monika Dobrowolska;
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw.

Celem spotkania było między innymi dzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń w obszarze edukacji włączającej. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące organizowania wsparcia dla szkół
w zakresie metod pracy z uczniami ze SPE oraz współpracy na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych.

W odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania uczestników odbyły się warsztaty i wykłady interaktywne
w trzech blokach tematycznych:

  • podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy
  • praktyki wspomagane dla uczniów szkół przysposabiających do pracy jako szansa na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
  • przepisy prawa i wymagania państwa w odniesieniu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Podczas spotkania stworzono przestrzeń do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz dyskusji nad indywidualnymi przypadkami, z jakimi w swojej pracy spotykają się wizytatorzy ds. SPE.

Kolejne spotkanie z wizytatorami ds. SPE planowane jest w trzecim kwartale 2018 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa