Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

W dniach 12–14 marca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE odbyło się szkolenie dotyczące współpracy z rodzicami w środowisku szkolnym. Jego celem było zapoznanie uczestników z rozwiązaniami budującymi pozytywny klimat w szkole w oparciu o efektywne formy współpracy z rodzicami. Podczas szkolenia zaprezentowano formy i zasady współpracy z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz sposoby skutecznej komunikacji i radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Wykład otwierający szkolenie poprowadziła Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, która przedstawiła najistotniejsze założenia edukacji włączającej w kontekście pracy szkoły z uczniami ze SPE, jak również ich rodzicami. W swoim wystąpieniu poruszyła m.in. kwestie dotyczące przepisów prawnych i form współpracy. W dalszej części prelegentka podzieliła się z uczestnikami szkolenia wieloletnim doświadczeniem dyrektora placówki oświatowej w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły.

W drugim dniu spotkania zostały przeprowadzone cztery moduły, których celem było pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie współpracy z rodzicami, jak również zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w tym obszarze.

Nauczyciel konsultant w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska przedstawiła pogłębioną analizę prawną w kontekście praw rodziców w szkole. Zwróciła także uwagę na istotną rolę nauczycieli w aspekcie budowania prawidłowej relacji z rodzicami, opartej na zaufaniu i współpracy.

Kolejny moduł dotyczył zasad i form współpracy szkoły z rodzicami. Przedstawicielka Fundacji Wsparcie na Starcie Joanna Dryjańska, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy w fundacji, zapoznała uczestników szkolenia z efektywnymi formami budowania relacji z rodzicami. Odniosła się również do trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie tworzenia spójnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy szkołą a rodzicami.

Następne moduły zostały poświęcone prezentacji praktycznych rozwiązań budujących dobrą współpracę rodziców dzieci ze SPE ze szkołą realizującą edukację włączającą. W pierwszej części wystąpili rodzice uczniów – Agnieszka Olszak i Paweł Kubicki – dzieląc się swoim doświadczeniem w tworzeniu pozytywnej relacji ze szkołą. Paweł Kubicki odniósł się również do pracy w Stowarzyszeniu „Nie-Grzeczne-Dzieci”, którego celem jest wspieranie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwrócił uwagę na potrzebę dużej empatii ze strony nauczycieli w budowaniu dobrej relacji z rodzicami uczniów ze SPE.

W drugiej części uczestnicy szkolenia mogli przyjrzeć się sprawdzonym rozwiązaniom stosowanym w szkołach ogólnodostępnych. Jako pierwsza wystąpiła Urszula Skrzypczak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie. Jednym z celów pracy szkoły jest zacieśnianie współpracy z rodzicami w oparciu o porozumienie i partnerstwo. Dyrektor zaprezentowała sprawdzone rozwiązania realizowane w jej placówce i wymierne efekty podejmowanych przez nauczycieli działań w obszarze budowania pozytywnego klimatu szkoły.

Ewa Szczerba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, przedstawiła trzy filary dobrze funkcjonującej szkoły: rodziców, uczniów i nauczycieli, które mają bezpośredni wpływ na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Podkreśliła znaczenie stałej współpracy wszystkich pracowników szkoły w porozumieniu z władzami samorządowymi i rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami. W jej ocenie proces wspierania dziecka wymaga zaangażowania wszystkich osób mających z nim kontakt.

Ostatni dzień szkolenia został poświęcony na pracę warsztatową. Marzena Kozłowska, pedagog, psychotraumatolog, trener oraz konsultant ds. wspomagania i pedagogiki, zaprezentowała skuteczne formy komunikacji z rodzicami. Omówiła także zasady dobrej komunikacji i formy pracy z rodzicami. W trakcie warsztatów zdefiniowano oczekiwania wszystkich grup zaangażowanych w proces wspierania ucznia ze SPE, omówiono też trudności, jakie pojawiają się w budowaniu relacji porozumienia i współpracy oraz sposoby ich pokonywania.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników. Zwrócono uwagę na znaczenie zaprezentowanych form w budowaniu postawy otwartości wobec rodziców i kształtowania szkoły przyjaznej dla wszystkich, którzy uczestniczą w tworzeniu jej pozytywnego klimatu.

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa