Rekrutacja kandydatów na trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Rekrutacja do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w  ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w  ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy) prowadzona przez kuratoria oświaty została zakończona.

Wciąż trwa rekrutacja prowadzona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Wszystkich chętnych prosimy o aplikację drogą mailową na adres: marta.koch-koziol@ore.edu.pl. Aplikacja polega na przesłaniu uzupełnionych formularzy i wymaganych oświadczeń (w załączniku) zarówno w postaci skanu na adres mailowy, jak i w oryginale droga pocztową na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – Projekt „Przygotowanie trenerów”, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa.

O wynikach powiadomimy kandydatów drogą mailową. Prosimy o cierpliwość.

Przypominamy, że uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy centrów kształcenia praktycznego, publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych wojewódzkich i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie
z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE
w przedmiotowym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

W przypadku pytań odnośnie do rekrutacji zespół projektu prosi o kontakt na numery telefonu zamieszczone w zakładce projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

 

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa