Nabór w VI rundzie konkursu Wspomaganie II

Zachęcamy do składania wniosków w ramach VI rundy konkursu pn. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (Wspomaganie II).

Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie przypomnieć o trwającym naborze  wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 pn. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Obecnie trwa przedostatnia, tj. VI runda konkursu, a nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Dlatego też Instytucja Pośrednicząca zachęca do aplikowania o środki europejskie właśnie teraz. Składając wniosek o dofinansowanie w terminie do 4 lutego 2018 r. wnioskodawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania, ponieważ po zakończeniu każdej rundy środki na dofinansowanie zmniejszają się w związku z podpisywanymi umowami. Ponadto, w przypadku ewentualnego odrzucenia wniosku na etapie oceny, wnioskodawcy mają jeszcze możliwość złożenia nowego wniosku w kolejnej – VII rundzie.

Wszystkim podmiotom zainteresowanym składaniem wniosków w ramach ww. konkursu, a mającym wątpliwości, co do spełniania przez nie kryteriów dostępu przypominamy:

  • wnioskodawca jest zobowiązany do organizacji i prowadzenia do końca września danego roku kalendarzowego szkoleń dla uczestników w celu przygotowania ich do realizacji wspomagania w zakresach kompetencji określonych w PO WER. Oznacza to, że w przypadku projektów rozpoczynających się w I połowie 2018 r. szkolenia muszą zakończyć się do końca września 2018 r., a w projektach, które rozpoczną się w II połowie 2018 r., szkolenia muszą zostać ukończone do września 2019 r;
  • w projekcie jako podmiot publiczny lub niepubliczny, posiadający zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591) może występować beneficjent lub partner. Oznacza to możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty, które same nie posiadają ww. zadań statutowych, ale zawiążą partnerstwo z organizacją/instytucją, która je posiada.

Regulamin konkursu

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa