II spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z kuratoriów oświaty

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował w dniach 30-31 października 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty.

W spotkaniu wzięli udział:

 • przedstawicielki Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: dyrektor departamentu Joanna Wilewska oraz naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Helena Maryjanowska;
 • przedstawicielki Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN: naczelnik Wydziału Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli  Jolanta Wach oraz Dorota Dębkowska – główny specjalista w wydziale;
 • przedstawicielki ORE: wicedyrektor Marzenna Habib oraz pracownicy Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – kierownik Katarzyna Stępniak i Monika Dobrowolska;
 • przedstawiciele kuratoriów oświaty z 16 województw.

Głównym celem cyklicznych spotkań jest dzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń w obszarze edukacji włączającej. Ponadto zagadnienia dotyczące organizowania wsparcia dla szkół w zakresie metod pracy z uczniami ze SPE oraz budowania współpracy na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych.

Wizytatorzy na podstawie analizy informacji zebranych w szkołach w swoich województwach podzielili się wiedzą w dotyczącą między innymi:

 • współpracy szkół z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wspomagania,
 • współpracy szkół ogólnodostępnych ze szkołami specjalnymi – działanie punktów konsultacyjnych, dzielnie się wiedzą w obszarze metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wdrażania nowych przepisów – ilość wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, problemy zgłaszane przez dyrektorów szkół, liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, którzy realizują indywidualne zajęcia lub zajęcia w mniejszej grupie na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • działań podejmowanych przez kuratoria oświaty w zakresie upowszechniania informacji o nowych rozwiązaniach dotyczących kształcenia uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych.

Podczas spotkania, dzięki obecności przedstawicieli MEN, stworzono przestrzeń do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz dyskusji na tematy związane z nowym prawem oświatowym oraz kwalifikacjami nauczycieli.

W odpowiedzi na zgłoszone wcześniej oczekiwania uczestników, zorganizowano warsztaty i wykłady interaktywne w trzech blokach tematycznych:

 1. organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole ogólnodostępnej – prowadzenie Barbara Łaska KO w Łodzi;
 2. dokumentowanie, monitorowanie i ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – prowadzenie Krystyna Mucha KO w Warszawie;
 3. od rozpoznawania do efektywnego wsparcia – czyli o wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – prowadzenie Anna Perczyńska Szkoła Podstawowa nr 378 w Warszawie.

W pierwszym kwartale 2018 r. planowane jest kolejne spotkanie z wizytatorami ds. SPE.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa