Nowy projekt POWER: Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt pozakonkursowy dotyczący edukacji zawodowej – „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zakłada się przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, tj. w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, w liceach ogólnokształcących, w technikach, w branżowych szkołach II stopnia, w policealnych szkołach, co jest zgodne z zasadami realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Aby umożliwić nauczycielom realizującym w szkołach i placówkach zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizację godzin z doradztwa w poszczególnych przedszkolach, szkołach podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, policealnych szkołach zgodnie z godzinami zaplanowanymi w ramowych planach nauczania, konieczne będzie ich odpowiednie przygotowanie, wsparcie metodyczne.

Celem zapewnienia trwałości projektu, do grona trenerów zostaną pozyskani w szczególności przedstawiciele centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych wojewódzkich i powiatowych placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zwłaszcza doradcy zawodowi oraz osoby posiadające różne formy doskonalenia z zakresu doradztwa zawodowego, którzy stanowić będą wszechstronne wsparcie dla szkół i placówek oświaty po zakończeniu szkoleń. Osoby te (trenerzy) będą przygotowane zarówno w zakresie realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak i do pełnienia roli koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (doradców-konsultantów).

Zadaniem doradców–konsultantów po zakończeniu realizacji projektu będzie bezpośrednia współpraca ze szkołami w realizacji zewnętrznego wsparcia, o którym mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020, w tym pomoc w diagnozie potrzeb szkoły oraz zorganizowanie oferty doskonalenia adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu planu wspomagania i jego realizacji.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z dnia 6 września 2016 r. doradztwo zawodowe może być wspierane m.in. poprzez zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach lub placówkach systemu oświaty, realizującym zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego bez przygotowania w tym zakresie, uzyskanie kwalifikacji doradcy, a nauczycielom – doradcom z kwalifikacjami − ich podnoszenie stosownie do zmieniających się potrzeb.

Działania związane z tworzeniem i rozwojem sieci doradców edukacyjno-zawodowych i instytucji mają na celu:

a) identyfikację osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, placówkach systemu oświaty i instytucjach danego powiatu;

b) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edukacyjno-zawodowym (dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom, nauczycielom);

c) podejmowanie działań integrujących środowisko osób zajmujących się w szkołach i innych instytucjach problematyką doradczą;

d) budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie;

e) organizację warsztatów dla członków sieci doradców edukacyjno-zawodowych z terenu powiatu, z uwzględnieniem problematyki doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymianę informacji, np. o wydarzeniach powiatowych dotyczących doradztwa, informacji z regionalnego rynku pracy, oferty edukacyjnej szkół, badań i analiz dotyczących lokalnego rynku pracy i dobrych praktyk, propagowanie działań doradczych.

Począwszy od roku 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. Z tych to powodów jest konieczność wsparcia nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, przeszkolenia ich przez trenerów, by mogli na terenie całej Polski wykonywać zdania zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach.

Wsparciem będą objęci nauczyciele, którzy do tej pory nie zajmowali się doradztwem edukacyjno-zawodowym w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz na dalszym etapie edukacyjnym. Wyszkolenie 500 osób w ramach planowanego projektu, zrealizowanie 24 szkoleń w Polsce dla grup 21 osobowych jest celem do zrealizowania. Szkolenia te odpowiadają potrzebom edukacyjnym podczas wdrażania doradztwa edukacyjno-zawodowego do szkół i placówek oświatowych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, do motywowania i informowania uczniów od przedszkola o konieczności uczenia się przez całe życie. Zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa całożyciowego przyczyni się u uczniów, młodzieży i dorosłych do lepszej diagnozy, lepszego poradnictwa zawodowego, do poznania siebie, swoich mocnych stron, zdolności, zainteresowań a tym samym świadomych wyborów, lepszego planowania ścieżki edukacyjnej (świadomego wyboru kształcenia zawodowego), zawodowej.

Celem głównym projektu jest przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach.

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 5 Priorytetu Inwestycyjnego PO WER: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego (…) Przygotowanie kadry trenerów którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, przyczyni się do wsparcia nauczycieli, podniesienia ich wiedzy metodycznej z zakresu prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, przyczyni się do bardziej świadomych wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez uczniów szkół podstawowych, a potem ponadpodstawowych (czyli branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej). Przyczyni się do świadomego wyboru szkoły przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Po latach przyczyni się do bardziej świadomego wyboru zawodu, stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie oraz szybkiego przekwalifikowania się.

TERMIN REALIZACJI:  lipiec 2017 − czerwiec 2018

BUDŻET PROJEKTU: 1 089 196,8 zł

BUDŻET PROJEKTU (po planowanej modyfikacji): 1 628 546,40 zł

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa