Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z kuratoriów oświaty

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował w dniach 20–21 czerwca 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawicielki Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: dyrektor Joanna Wilewska, naczelnik Elżbieta Neroj oraz pracownicy Helena Maryjanowska i Katarzyna Tyczka – Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych;
  • przedstawicielki ORE: wicedyrektor Marzenna Habib oraz pracownicy Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – kierownik Katarzyna Stępniak i Monika Dobrowolska;
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty z 16 województw oraz instytucji działających na rzecz uczniów ze SPE.

Głównym celem spotkania było zwiększenie wiedzy uczestników w obszarze edukacji włączającej, organizowania wsparcia dla szkół w zakresie metod pracy z uczniami ze SPE oraz budowania współpracy i wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych. Uczestnikom przedstawiono także kierunki najważniejszych zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych.

Prelegenci ze szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, szkoły ogólnodostępnej, placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej i organizacji pozarządowej zaprezentowali przykłady skutecznej współpracy na rzecz uczniów ze SPE. Podczas dyskusji poszukiwano sposobów organizowania efektywnego wsparcia na poziomie województwa oraz wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Podkreślono istotną rolę kuratoriów oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w budowaniu koalicji na rzecz edukacji włączającej.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dostarczyło informacji zwrotnych od przedstawicieli kuratoriów oświaty oraz umożliwiło rozpoznanie potrzeb i trudności dyrektorów szkół ogólnodostępnych. Przeanalizowano także potrzeby i możliwości kuratoriów w zakresie udzielania efektywnego wsparcia szkołom ogólnodostępnym na rzecz uczniów ze SPE. Zebrane podczas spotkania informacje i doświadczenia ułatwiły zaplanowanie dalszych działań ukierunkowanych na rozwój zawodowych kompetencji uczestników, służących podniesieniu jakości pracy własnej i reprezentowanej placówki, ze zwróceniem uwagi na wspieranie ucznia ze SPE. Podjęte rozmowy dały początek długofalowej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji z kuratoriami oświaty na rzecz wspierania efektywnej organizacji i realizacji edukacji włączającej przez dyrektorów szkół i placówek.

 

Planowane zmiany w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wystąpienie przedstawicielki ORE
Warsztaty: Analiza potrzeb i możliwości efektywnej współpracy na rzecz ucznia ze SPE
Warsztaty: Jak skutecznie organizować wsparcie na poziomie województwa? – rola PPP, PDN i organizacji pozarządowych
Warsztaty: Rola KO w efektywnym wspieraniu ucznia ze SPE
Współpraca na rzecz ucznia ze SPE – wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego
Zastosowanie przepisów prawa w praktyce – wystąpienie przedstawicielki MEN

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa