Dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu

Tematem szkolenia zorganizowanego przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) w dniach 26–28 kwietnia 2017 r. w Sulejówku była „Specyfika pracy dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej

Uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, m.in. wymaganiami dotyczącymi nauki czytania, pisania i liczenia w grupie sześciolatków oraz zdobycia wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuacji przez dzieci edukacji w szkole podstawowej.

Umiejętności komunikacyjne u dzieci w wieku przedszkolnym – w ramach tego tematu zwrócono uwagę na problem opóźnionego rozwoju mowy oraz sposoby prowadzenia diagnozy logopedycznej w przedszkolu z uwzględnieniem form i metod pracy logopedy.

Podczas szkolenia omówiono również występowanie zaburzeń lękowych u małych dzieci – ich specyfikę, przyczyny, objawy oraz rodzaje. Podkreślono, że dzieci z tym rodzajem dysfunkcji są  w grupie ryzyka wystąpienia chorób psychicznych w wieku dorosłym (również uzależnień).

W trakcie szkolenia zwrócono uwagę na fakt, iż u małych dzieci różnice między niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim a normą intelektualną można dostrzec po głębszej analizie, wnikliwej obserwacji, diagnozie i poznaniu dziecka. Na tym etapie rozwoju deficyty mogą być skompensowane w ramach oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych.

Uczestnicy zostali również zapoznani z trudnościami w funkcjonowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, wynikającymi z mutyzmu wybiórczego. Zaburzenie to bywa mylone z innymi dysfunkcjami np. autyzmem.

W czasie szkolenia omówiono Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jako ważne zadanie w polskim systemie oświaty z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, a także zapobieganiu jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom szkolnym.

Duże zainteresowanie wzbudziły również warsztaty z zakresu: metod pracy z wykorzystaniem projektu edukacyjnego, pracy z uczniem zdolnym i rozwijania percepcji wzrokowej w praktyce jako metody stosowane w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie edukacji przedszkolnej.

Podczas szkolenia wszystkie działania ukierunkowane były na rozwój kompetencji zawodowych uczestników, służących podniesieniu jakości pracy własnej i placówki, którą reprezentują, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy spotkania
Dyrektor ORE dr Barbara Rudzińska-Mękal oraz Katarzyna Chmielewska i Monika Sobotka (MZ)
Uczestnicy spotkania
Wicedyrektor Bożena Mayer-Gawron odpowiada na pytania gości
Renata Kowalska (MF), Igor Lange (ME) oraz Jaonna Ksieniewicz i Magdalena Mrozkowiak (projekt Partnerstwo)
Warsztaty:  Praca metodą projektu  - trener Agnieszka Karczewska – Gzik ORE
Renata Kowalska (MF), Igor Lange (ME) oraz Jaonna Ksieniewicz i Magdalena Mrozkowiak (projekt Partnerstwo)
Wicedyrektor Bożena Mayer-Gawron odpowiada na pytania gości
Uczestnicy spotkania
Dyrektor ORE dr Barbara Rudzińska-Mękal oraz Katarzyna Chmielewska i Monika Sobotka (MZ)

 

 

Opracowanie
Agnieszka Karczewska – Gzik  

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa