Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne

Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne

24 maja 2024

Zespół konsultacyjno-doradczy rozpoczął pracę!

23 maja 2024 r. została zainaugurowana praca Zespołu konsultacyjno-doradczego w ramach projektu „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Suchenek – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Jolanta Wach – Naczelnik Wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci z wieloletnim stażem w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego, przedstawiciele zespołu projektowego oraz Wydziału Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Zadaniem Zespołu jest między innymi:

 • Opracowanie głównych wytycznych i założeń do diagnozy stanu doradztwa metodycznego w Polsce;
 • Konsultacje wyników badań i wypracowanie rekomendacji do dalszego rozwoju;
 • Opracowanie wytycznych do standardów pracy doradcy metodycznego, w tym wykorzystania tutoringu i mentoringu;
 • Konsultacje w zakresie standardów pracy doradcy metodycznego.

Członkami Zespołu konsultacyjno-doradczego są:

 • Magdalena Brewczyńska
 • Ewa Broma-Bąk
 • Bogusława Kalinowska
 • Danuta Kitowska
 • Iwona Konopka
 • Joanna Kulesza
 • Anna Marciniak
 • Bożena Solecka
 • Małgorzata Wojnarowska-Grzebień
 • Wojciech Wojtaś

Przygotowując wytyczne do badań na temat stanu doradztwa metodycznego w Polsce zachęcamy do kontaktu pod adresem doradztwo@ore.edu.pl i dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami oraz propozycjami rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

6 maja 2024

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

na podstawie § 3 ust.4 Podstawowe obowiązki Beneficjenta Decyzji o realizacji projektu nr FERS.01.04-IP.05-017/23

LPRodzaj wsparciaForma wsparciaTermin wydarzenia Adres/ link do wydarzenia/ informacje o wydarzeniu
1.Udział w debacie organizowanej przez ODN w Zielonej Górze: "Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek?"konferencja stacjonarna19.04.2024 r. Strona internetowa
2. Spotkanie konsultacyjne w Szkole Edukacji Przedstawicielstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościspotkanie robocze23.04.2024 r.
3. Prezentacja projektu na konferencji MSCDN w Warszawie: "Doradca metodyczny i jego rola
w procesie budowania jakości uczenia się i nauczania"
konferencja stacjonarna25.04.2024 r.Strona internetowa
4.Wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania tutoringu w szkołach z perspektywy Instytutu Tutoringu Szkolnegospotkanie robocze09.05.2024 r.spotkanie online
5.Spotkanie zespołu konsultacyjno-doradczegospotkanie konsultacyjne05.2024 r. spotkanie online
Uczestnicy konferencji " Doradca metodyczny i jego rola w procesie budowania jakości uczenia się i nauczania”, zorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 24 kwietnia 2024 r
26 kwietnia 2024

Jaką rolę powinien pełnić doradca metodyczny?

W jaki sposób doradca metodyczny ma wspierać nauczycieli w cyfrowym świecie? Jakie kompetencje świadczą o jego profesjonalizmie? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Doradca metodyczny i jego rola w procesie budowania jakości uczenia się i nauczania”, zorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 24 kwietnia 2024 roku.

W trakcie konferencji podkreślano, że doradca metodyczny jest nauczycielem nauczycieli, który ze względu na swoje doświadczenie i dorobek zawodowy wspiera nauczycieli w ich pracy. Doradca metodyczny to profesjonalista, który wciąż poszerza swoje kompetencje, aby zapewnić nauczycielom  rzetelne oraz efektywne wsparcie w ich rozwoju zawodowym.

Podczas konferencji „Doradca metodyczny i jego rola w procesie budowania jakości uczenia się i nauczania” uczestnicy zatrzymali się wokół następujących tematów:

 • Profesjonalizm nauczyciela doradcy metodycznego – temat przedstawiła Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kompetencje doradcy metodycznego w cyfrowym świecie – rozwój czy adaptacja do zmian? Ewa Lubczyńska, Kierownik Wydziału MSCDN w Warszawie
 • Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego: Magdalena Brewczyńska – Kierownik projektu Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Tworzenie możliwości, czyli proaktywny doradca metodyczny – dr Renata Stoczkowska, specjalistka ds. badań pedagogicznych MSCDN Wydział w Warszawie
 • Rozwijanie naukowej refleksji krytycznej w myśleniu o edukacyjnych innowacjach: Tomasz Garstka – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, autor licznych publikacji dla nauczycieli w zakresie rozwoju umiejętności psychologicznych, współpracownik dydaktyczny warszawskiego Wydziału Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu
 • Proces grupowy w pracy doradcy: Izabela Wrzesińska, psycholog MSCDN Wydział w Radomiu
 • Budowanie wizerunku doradcy metodycznego: Anna Włodarczyk, pedagog MSCDN Wydział w Radomiu
23 kwietnia 2024

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek?

19 kwietnia 2024 r. w odbyła się w Zielonej Górze pierwsza ogólnopolska debata „Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek? Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubuskiego – Marcina Jabłońskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty – Mariusza Biniewskiego.

W debacie udział wzięli: parlamentarzyści, radni, samorządowcy, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych, związków zawodowych, działacze organizacji pozarządowych oraz kierownik projektu „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”.

Po powitaniu uczestników przez dyrektorkę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Marzenę Pulik-Sowińską oraz odczytaniu listu skierowanego do zebranych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty – Mariusza Biniewskiego głos zabrali: poseł na sejm RP – Elżbieta Polak, Wicewojewoda Lubuski Tomasz Nesterowicz oraz prezes Lubuskiego Okręgu ZNP – Bożena Mania.

Debata została podzielona na trzy części. W pierwszej części wyodrębnione zostały dwa bloki tematyczne z przypisanymi do nich tezami:

 1. Społeczne oczekiwania wobec doskonalenia nauczycieli:
 • Jakość i moc szkoły (nie)tkwią w kompetencjach nauczycieli.
 • Początkujący nauczyciel (nie)jest przygotowany do pracy w zmieniającej się szkole.
 1. Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w systemie oświaty:
 • Organizacja systemu doskonalenia nauczycieli (nie)sprzyja nabywaniu kompetencji zawodowych.
 • Placówki doskonalenia nauczycieli (nie) są gwarantem realizacji polityki oświatowej państwa i jakości edukacji.

W drugiej części debaty dyskusja toczyła się wokół jednego zagadnienia z przypisanymi do niego tezami:

1.Nauczyciel konsultant/doradca metodyczny – pożytek czy przeżytek?

 • Konsultant placówki doskonalenia nauczycieli – nauczyciel czy urzędnik?
 • Doradca metodyczny – mentor czy nauczyciel?

W trakcie debaty wypracowanych zostało szereg postulatów, m.in. wskazując, że nie ma dobrze funkcjonującej szkoły bez należycie wykształconego i doskonalącego się nauczyciela, podkreślono konieczność:

 • stałego doskonalenia kompetencji nauczycieli adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości,
 • przygotowania nauczycieli w zakresie zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 • stworzenia przestrzeni do doskonalenia dla nauczycieli, np. poprzez reaktywację szkół ćwiczeń oraz zbudowania na nowo systemu doskonalenia nauczycieli tak, aby był on adekwatny do obecnych potrzeb,
 • przygotowania wykwalifikowanej kadry w szkolnictwie zawodowym – nauczyciele posiadają kwalifikacje w zawodzie, ale brak im przygotowania metodycznego do pracy z uczniami,
 • redefinicji placówek doskonalenia nauczycieli, w tym ich zadań i form realizacji,
 • odpowiedniego, prawnego umocowania nauczyciela konsultanta w prawie oświatowym (Ustawa Karta Nauczyciela),
 • reorganizacji pracy doradców metodycznych.

Podczas spotkania padły deklaracje ze strony przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli dotyczące zainteresowania współpracą nad projektem „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”.

Uczestnicy debaty "Doskonalenie zawodowe nauczycieli - faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek?
Uczestnicy debaty "Doskonalenie zawodowe nauczycieli - faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek?
12 marca 2024

Poszukujemy ekspertów do Zespołu konsultacyjno-doradczego

W ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie niekonkurencyjnym „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, przewiduje się powołanie zespołu konsultacyjno-doradczego.

Do Zespołu ekspertów zostaną powołane cztery osoby, których zadaniem, w ścisłej współpracy z ekspertami pracującymi z ramienia Zamawiającego, będzie należało:

 • opracowanie głównych wytycznych i założeń do diagnozy aktualnego stanu doradztwa metodycznego w Polsce;
 • konsultacje w zakresie proponowanych przez firmę badawczą narzędzi, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia diagnozy stanu doradztwa metodycznego;
 • wskazanie rekomendacji, na podstawie analizy raportu i wniosków, z przeprowadzonej diagnozy pod kątem zgodności z przyjętą koncepcją  i określenie kierunków dalszego rozwoju doradztwa metodycznego, i ewentualnych zmian w prawie;
 • opracowanie wytycznych do funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia dla doradców metodycznych;
 • opracowanie wytycznych do standardów pracy doradcy metodycznego w  zakresie wykorzystania metody tutoringu i mentoringu;
 • opiniowanie i konsultacja materiałów opracowanych w ramach projektu m.in.: programów i materiałów szkoleniowych, standardów pracy doradców metodycznych;
 • udział w spotkaniach Zespołu.

Termin składania ofert upływa 21 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje o naborze 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa