Podsumowanie projektu

30 września 2023 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zakończona została realizacja projektu pozakonkursowego Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Realizacja obejmowała lata 2019-2023 i była bardzo ważnym krokiem w zakresie budowania Szkoły dla Wszystkich. W ramach działań projektowych zostały opracowane liczne materiały i publikacje, których zadaniem  było przygotowanie do rozwijania kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami w grupach i klasach o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Działania projektowe koncentrowały się na przygotowaniu przedszkoli, szkół i placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW.

Dzięki 23 SCWEW-om oraz 160 przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym możliwe było zweryfikowanie Modelu funkcjonowania SCWEW  oraz liczne materiały,  oparte na doświadczeniach Liderów kierujących  Specjalistycznymi Centrami w całej Polsce.  W tym czasie  były realizowane także inne projekty o zbliżonej tematyce, adresowane do przedszkoli i szkół, co stanowiło źródło inspiracji oraz współpracy w regionach. W trakcie realizacji projektu ponad 300 uczestników wzięło udział w szkoleniach i sieciach współpracy.  Udział w tych działaniach nauczycieli i specjalistów  przyczynił się do  rozwoju ich kompetencji. Jednocześnie udział tak licznej grupy odbiorców form doskonalenia pokazał ich zaangażowanie, empatię i profesjonalizm w procesie budowania szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Była to także przestrzeń do uczenia się współpracy z instytucjami działającymi na rzecz szkoły, rodziny oraz możliwość poznania i efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów, wspierających wszystkich uczniów. Doświadczenie dwuletniego okresu realizacji projektów grantowych jest ogromnym zasobem, który zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa