Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zamieszczonym 13.12.21 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji, wprowadzono sześć nowych zawodów[1]. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego. Zmiany w klasyfikacji są wprowadzane na wniosek ministra właściwego dla zawodu.

W projekcie rozporządzenia na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii (ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; ministra właściwego do spraw gospodarki) wprowadzono cztery nowe zawody przyporządkowane do branży budowlanej:

 • monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – symbol cyfrowy zawodu 711906, kwalifikacja BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją scen i stoisk targowo-wystawienniczych; kształcenie w branżowej szkole I stopnia; możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych; zawód stanowi podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego;
 • technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – symbol cyfrowy zawodu 311223, kwalifikacje BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją scen i stoisk targowo-wystawienniczych, BUD.33. Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją scen i stoisk targowo-wystawienniczych; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter konstrukcji targowo-wystawienniczych); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
 • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – symbol cyfrowy zawodu 311222, kwalifikacje BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej, BUD.32. Organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter stolarki budowlanej); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
 • technik izolacji przemysłowych – symbol cyfrowy zawodu 311608, kwalifikacje BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych, BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter izolacji przemysłowych); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

W projekcie rozporządzenia na wniosek Ministra Infrastruktury (ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej) wprowadzono dwa nowe zawody przyporządkowane do branży transportu wodnego:

 • technik elektroautomatyk okrętowy – symbol cyfrowy zawodu 315106, kwalifikacje TWO.10. Montaż i uruchamianie systemów automatyki okrętowej, TWO.11. Wykonywanie i organizacja prac związanych z  eksploatacją systemów automatyki okrętowej; kształcenie w technikum oraz w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej;
 • technik przemysłu jachtowego – symbol cyfrowy zawodu 311947, kwalifikacje TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi, TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter jachtów i łodzi); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Wnioski właściwych ministrów dotyczące wymienionych zawodów wynikają z występującego na rynku pracy zapotrzebowania na następujących pracowników:

 • fachowców i specjalistów w zakresie budowy konstrukcji i stoisk targowo-wystawienniczych oraz średnią kadrę z kwalifikacjami w zakresie projektowania i nadzorowania robót związanych z konstrukcją scen i stoisk targowo-wystawienniczych;
 • średnią kadrę techniczną mającą umiejętności z zakresu stosowania współczesnych rozwiązań technicznych w sektorze stolarki budowlanej;
 • średnią kadrę zarządzającą posiadającą przygotowanie techniczne w dziedzinie izolacji przemysłowych;
 • średnią kadrę wykształconą na poziomie technicznym w dziedzinie instalacji elektrycznych i automatyki w branży morskiej;
 • średni personel techniczny w przemyśle produkcji jachtów i łodzi motorowych.

Kształcenie na poziomie technikum motywuje absolwentów szkół podstawowych do wyboru kształcenia w danym zawodzie.

Wielu uczniów branżowej szkoły I stopnia deklaruje chęć dalszego kształcenia, gdyż są zainteresowani uzyskaniem dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, zdobyciem wykształcenia średniego branżowego i przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Wprowadzenie nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego daje absolwentom tej szkoły możliwość kontynuacji ścieżki zawodowej w branżowej szkole II stopnia, tzn. dalszej nauki na podbudowie zawodu monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych, monter jachtów i łodzi.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2022 r.

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji i zadań kształcenia w zawodów szkolnictwa branżowego. Dostęp online: 5.01.22 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa