Propozycje działań usprawniających przygotowanie wniosku aplikacyjnego

bener projektu
bener projektu

Czynności zmierzające do przygotowania wniosku konkursowego podejmuje organ prowadzący przedszkole/szkołę/placówkę specjalną, czyli Wnioskodawca, w porozumieniu z organem prowadzącym/organami prowadzącymi przedszkola/szkoły ogólnodostępne[1]. Wypełnienie wniosku wiąże się z podaniem danych przedszkola/szkoły/placówki specjalnej, która będzie pełniła rolę SCWEW oraz wybranych przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, które zostaną objęte wsparciem. Na tym etapie Wnioskodawca zobligowany jest także do wskazania Lidera SCWEW.

W części dotyczącej opisu funkcjonowania przedszkola/szkoły/placówki specjalnej, w której będzie utworzone SCWEW (zatytułowanej „charakterystyka”), warto odnieść się do doświadczeń w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, z uwzględnieniem odniesienia do dzieci/uczniów/słuchaczy z niepełnosprawnością intelektualną. W opisie doświadczenia proponujemy wymienić działania podnoszące jakość pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym zrealizowane projekty/konkursy/granty/inicjatywy z zakresu edukacji włączającej itp.

Należy także wskazać liczbę nauczycieli i specjalistów, kadry niepedagogicznej posiadających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji i innych.

Ponadto należy określić potencjał techniczny (rzeczowy) przedszkola/szkoły/placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW, odnosząc się do aktualnego wyposażenia i planowanego doposażenia w sprzęt specjalistyczny. Warto zaproponować m.in. zasady bezpłatnego udostępniania sprzętu, będącego na wyposażeniu projektowanego SCWEW.

Integralną część opisu stanowi uzasadnienie motywacji do wzięcia udziału w pilotażu i wybór wskazanego przez Wnioskodawcę przedszkola/szkoły/placówki specjalnej do pełnienia roli SCWEW oraz szkół/przedszkoli ogólnodostępnych planowanych do objęcia wsparciem i działaniami pilotażowymi.

We wniosku aplikacyjnym należy także przedstawić informacje zebrane podczas wstępnej diagnozy środowiska przedszkoli/szkół ogólnodostępnych. Pomocny może być zaproponowany w Modelu SCWEW przykładowy arkusz wstępnej diagnozy przedszkola/szkoły ogólnodostępnej (załącznik nr 3 do Modelu SCWEW). Może on być modyfikowany zgodnie ze specyfiką podmiotu przeprowadzającego ocenę środowiska.

Dokonując autodiagnozy wstępnej, każde z przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, które mają być objęte wsparciem, może wykorzystać następujące źródła informacji:

  • dostępną w przedszkolu/szkole dokumentację dzieci, uczniów (indywidualne teczki dzieci/uczniów);
  • wyniki z prowadzonego nadzoru pedagogicznego;
  • dane z Systemu Informacji Oświatowej;
  • arkusze organizacji przedszkola/szkoły;
  • plany doskonalenia zawodowego;
  • raporty z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej;
  • protokoły posiedzeń rad pedagogicznych;
  • ewidencje środków trwałych[2] ;
  • wykazy materiałów i pomocy dydaktycznych;
  • protokoły kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, szkoły lub placówki;

Po zebraniu danych z arkuszy Wnioskodawca dokonuje opisu potrzeb i mocnych stron przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, które mają być objęte wsparciem. Następnie precyzuje wnioski wynikające z dokonanej wstępnej oceny środowiska lokalnego. Uzupełnieniem mogą być informacje pozyskane od funkcjonujących na terenie powiatu instytucji i organizacji, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej itd.

Wnioskodawca zestawia zasoby przedszkola/szkoły/placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW z wnioskami z oceny środowiska lokalnego i opracowuje propozycję funkcjonowania SCWEW z uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych w Modelu SCWEW[3]. Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej – zakończonej otrzymaniem przez Wnioskodawcę grantu – przedszkole/szkoła/placówka specjalna, w której zostanie powołane SCWEW, podejmuje wskazane przedsięwzięcia.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań pilotażowych niezbędne będzie doprecyzowanie i uszczegółowienie działań skierowanych do poszczególnych przedszkoli/szkół ogólnodostępnych. Celem pogłębionej diagnozy jest ustalenie obszarów wsparcia w konkretnym przedszkolu/konkretnej szkole ogólnodostępnych, a następnie określenie szczegółowych działań, form wsparcia i terminów realizacji tych działań. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy może być realizowane zgodnie z założeniami modelu kompleksowego wspomagania szkół i z wykorzystaniem opracowanej na jego potrzeby koncepcji rozpoznawania potrzeb obejmującej metody i narzędzia[4].

[1]Zgodnie z zapisem Procedury Realizacji Przedsięwzięcia Grantowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” § 6, ust. 2 lit. h Grantobiorca załącza do wniosku porozumienie o współpracy z organami prowadzącymi przedszkola/szkoły ogólnodostępne funkcjonującymi na obszarze, na którym będzie działało SCWEW.

[2] Analizowana pod kątem środków, które mogą być wykorzystane w procesie wspomagania /wspierania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania.

[3] Zob. https://www.ore.edu.pl/2021/04/czas-na-scwew-dzieci-czekaja-2/ [dostęp: 12.04.2021].

[4] Poradniki dotyczące wspomagania szkół i przedszkoli

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa