Podsumowanie konferencji „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

27 kwietnia odbyła się konferencja „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Odbyła się ona na platformie Zoom.

Celem konferencji było:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat roli doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Rozwijanie umiejętności identyfikowania i interpretowania trudności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie tworzenia drogi edukacyjno-zawodowej przy użyciu różnych źródeł i metod.
 3. Poszerzenie wiedzy o uczestnikach procesu doradztwa zawodowego, potrzebach, ograniczeniach i możliwościach w funkcjonowaniu zawodowym uczniów z SPE.
 4. Usystematyzowanie zasobu terminologicznego z zakresu doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pojęć w edukacji włączającej.

Konferencja skierowana była do doradców zawodowych, w tym doradców z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW), pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 340 osób.

W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy mieli okazję do wymiany cennych doświadczeń, ale również do pogłębienia wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dzieckiem przewlekle chorym.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego – Marzena Machałek. Głos zabrał również Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wprowadzając uczestników w tematykę konferencji.

Treści merytoryczne poruszane podczas konferencji zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawiciela Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz prelegentów zewnętrznych.

Z ramienia Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWEW MEiN) występowali: Joanna Kasińska-Popiel – główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki i Jan Kosiński-Gortych, radca ministra w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prezentację w zakresie projektów ORE w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, przedstawiła Izabella Lutze, kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Prelegentami zewnętrznymi byli:

 • dr hab. Wojciech Otrębski – profesor, psycholog, doradca zawodowy, kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii KUL. Konsultant naukowy w krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Członek zespołu MEN opracowującego Model kształcenia uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2017-2019). Ekspert w Międzyresortowym Zespole ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy (2017-2018). Lider zespołu polskiej wersji Systemu Oceny Zachowań Adaptacyjnych – ABAS 3 (2019). Współautor innowacyjnego programu wspierającego młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy: Jestem dorosły-chcę pracować (2012). Autor, współautor lub redaktor naukowy ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz narzędzi pomiaru w rehabilitacji kompleksowej.
 • Renata Dziadycz – absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Ekonomicznego w Kielcach –pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Od 17 lat pracownik Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 w Łodzi, łączy pracę wychowawcy oraz doradcy zawodowego. Od kilku lat współpracuje z Biurem Projektów Unijnych oraz z Fundacją Inicjatyw Regionalnych jako doradca zawodowy.
 • Anita Wieloch – nauczycielka, wychowawczyni, dyrektorka szkoły specjalnej, wykładowca akademicki, oligofrenopedagog. Absolwentka kierunków: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Obecnie, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Edukacyjno-Metodycznego Metis w Katowicach. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. w zakresie prowadzenia zajęć Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Pasjonatka pracy z osobami neuroróżnorodnymi.
 • dr Sebastian Koczy – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.
 • dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska – profesor w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki APS, członek Rady Programowej Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego – pedagog i psycholog, trener umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego PTP. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, autorką projektów szkoleniowych dotyczących psychoimmunologii oraz redukcji stresu. Jej obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół pedagogiki pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania. Prowadzi badania naukowe dotyczące psychospołecznych uwarunkowań rozwoju zawodowego i funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki rozwoju zawodowego, rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz społecznych, psychologicznych i edukacyjnych aspektów poradnictwa całożyciowego.
 • Danuta Krzystanek-Żak – nauczyciel z ponad 25 letnim stażem, doradca zawodowy, oligofrenopedagog i tyflopedagog. Wieloletni dyrektor placówki kształcenia specjalnego (ZSS w Czeladzi). Od kilku lat wicedyrektor w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, zajmujący się Branżową Szkołą I Stopnia Specjalną. Na co dzień wspiera uczniów z niepełnosprawnością w rozwoju zawodowym, a absolwentów w pozyskiwaniu dodatkowych kwalifikacji i poszukiwaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Jest autorem programu zajęć dla młodzieży „Komunikacja interpersonalna”, który realizowałam z uczniami szkoły branżowej, kształtując u nich poczucie odpowiedzialności zawodowej, umiejętność autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy. Bardzo dobrze zna zagadnienia organizowania i funkcjonowania kształcenia specjalnego a także sytuację osób o szerokim spektrum niepełnosprawności, kończących edukację szkolną i wchodzących na rynek pracy.
 • Marcin Kuc – pedagog socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, tutoringu i coachingu ukierunkowanego na rozwój dzieci i młodzieży. Współzałożyciel i lider świdnickiej sieci doradców zawodowych oraz inicjator wielu interdyscyplinarnych przedsięwzięć z obszaru doradztwa zawodowego, pedagogiki specjalnej. Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy w wielu świdnickich placówkach oświatowych. Wykładowca i trener podczas wielu dolnośląskich konferencji dla doradców oraz podczas międzynarodowej konferencji „Różnorodność w edukacji” w Opolu.

O tym, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników świadczą informacje zwrotne uzyskane od nich na czacie na koniec wydarzenia:

„Dołączam się do podziękowań…Same ach i och!!!Super! Ogrom narzędzi, praktycznych wskazówek i dobrych praktyk. To, czego potrzebowałam:))))”

„Cudowny czas Proszę o więcej takich konferencji jak dziś”

ORE- jak zwykle wysoka jakość działania. Dziękuję.

„Wysoki poziom spotkania”

„Super szkolenie – konferencja”

„Bardzo się cieszę, że miałam możliwość uczestniczyć w bardzo ciekawej i merytorycznej konferencji. Dziękuję organizatorom i prelegentom za zastrzyk energii i motywacji do pracy z uczniami i ich rodzicami”

„Dzisiejsza konferencja wnosi wiele wiedzy i proponowanych rozwiązań. Cenne, że zadbali Państwo o taką różnorodność Prelegentów. Dziękuję bardzo i czekam na kolejne formy doskonalenia. Pozdrawiam”

W imieniu Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dziękujemy za tak pozytywny odbiór konferencji i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa