Czas na SCWEW – dzieci czekają! Prezentujemy Model Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Czas na SCWEW – dzieci czekają! – te słowa zmotywowały zespół projektowy i towarzyszą nam w codziennej pracy. Miło nam poinformować o zakończeniu kolejnego etapu przygotowywania Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Model SCWEW jest gotowy do pilotażowego wdrożenia!

SCWEW to specjalistyczny zespół działający w przedszkolu specjalnym/szkole specjalnej/placówce specjalnej, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej. Docelowo planuje się stworzenie sieci Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w całej Polsce na podstawie opracowanych wytycznych i rekomendacji.

Utworzenie SCWEW to jedna z rekomendacji Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) w 2017 r. Koncepcja funkcjonowania SCWEW powstała w wyniku prac zespołu projektowego Ośrodka Rozwoju Edukacji z udziałem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz przedstawicieli wszystkich interesariuszy, którzy reprezentowali przedszkola, szkoły, placówki ogólnodostępne i specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oświaty, organy prowadzące i uczelnie. We wrześniu 2020 r. rozpoczęto współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działań międzyresortowych.

Koncepcja była prezentowana szerokiemu gronu odbiorców, m.in. na konferencji naukowo-metodycznej „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” zorganizowanej w grudniu 2020 r. Model SCWEW przekazano do dwuetapowej recenzji merytorycznej: na I etapie poddany został ocenie przedstawicieli szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a na II etapie – przedstawicieli środowiska akademickiego.

Istotne znaczenie dla kształtu opracowania miały wnioski z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych, których celem było zaprezentowanie i przedyskutowanie rozwiązań zaproponowanych przez zespół projektowy. Spotkania te odbyły się w szesnastu województwach w okresie od 27 stycznia do 17 lutego 2021 r. Dały one okazję do wymiany refleksji, zebrania opinii środowiska edukacyjnego i poznania regionalnych rozwiązań dotyczących wdrażania edukacji włączającej. Po uwzględnieniu wniosków mających wpływ na kształt Modelu opracowano jego końcową wersję, którą prezentujemy w załączeniu. Nie jest to oczywiście ostateczny opis dotyczący organizacji i funkcjonowania SCWEW, jednak pozwoli on przejść do kolejnego ważnego działania, które umożliwi weryfikację teoretycznych założeń Modelu.

Przed nami niezwykle ważny moment – wraz z ogłoszeniem konkursu grantowego na wybór szesnastu SCWEW, rozpoczynamy kolejny etap realizacji przedsięwzięcia: weryfikację teoretycznych rozwiązań w działaniu! Mamy nadzieję, że wspólnie z zespołami projektowymi z każdego spośród szesnastu województw przejdziemy trudną, ale ciekawą drogę od pomysłu do realizacji, czyli łączenia teorii z praktyką! Dla kadry SCWEW mamy szereg propozycji, wspierających realizację zadań, w tym: szkolenia, wsparcie eksperckie, sieci współpracy, które będą realizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i online – w zależności od możliwości, związanych z pandemią. Wkroczenie w nowy etap pracy nad modelem wymaga od całego zespołu projektowego podejmowania kolejnych wyzwań, opracowania adekwatnej do potrzeb i warunków koncepcji monitorowania pracy SCWEW, a także przygotowania odpowiedniego wsparcia oraz materiałów szkoleniowych – to zadania na najbliższe miesiące.

Składamy gorące podziękowania tym wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tej długiej drodze i twórczej pracy. Mamy nadzieję, że etap pilotażowego wdrożenia przyniesie wiele ciekawych pomysłów na rozwinięcie, uzupełnienie oraz wzbogacenie zaproponowanych rozwiązań, a tym samym stanie się niezbędnym elementem wsparcia dla dzieci, uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa