Podsumowanie konferencji „Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy”

26 lutego odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbyła się na platformie Zoom.

Celem konferencji było:

  • poszerzenie wiedzy na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy z uwzględnieniem gospodarki cyfrowej;
  • przekazanie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji na rynku pracy, w tym przedstawienie doradcom zawodowym wybranych strategii budowania własnej pozycji zawodowej nastawionej na proces;
  • omówienie umiejętności zawodowych  „przyszłości”, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanej Strategii  Umiejętności 2030.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 osób. W głównej mierze były to osoby zajmujące się doradztwem zawodowym na co dzień, a więc szkolni doradcy zawodowi, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych oraz pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych.

W trakcie trwania wydarzenia zostały poruszone zagadnienia związane m.in. z: doradztwem zawodowym opartym na doradztwie kompetencji, sztuką rozmowy doradczej czy innowacyjnymi narzędziami w pracy doradczej w kontekście gospodarki cyfrowej.

Treści merytoryczne poruszane podczas konferencji zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz prelegentów zewnętrznych.

Z ramienia Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ) MEiN występowali: Maciej Lasota i Łukasz Marcisz.

Prelegentami zewnętrznymi byli:

Sławomir Szymczak – doradca zawodowy, menedżer oświaty, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, główny analityk w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, ekspert Fundacji Rozwoju Talentów; absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz ICAN Institute; pracował na stanowiskach menadżerskich w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w obszarze edukacji; utworzył kilkadziesiąt placówek oświatowych i opiekuńczych; koordynator wielu projektów oświatowych, badawczych oraz z zakresu aktywizacji zawodowej.

Beata Grzelak – kierownik Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe, Podstawy przedsiębiorczości oraz Zarządzanie oświatą. Z wykształcenia, a przede wszystkim zamiłowania doradca zawodowy. W latach 2015-2019 przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz przewodnicząca Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Tomasz Magnowski – Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, doradca zawodowy, z wykształcenia mgr inż. elektryk, nauczyciel, trener.Od 2012 r. Microsoft Innovative Educator Expert i uczestnik Microsoft Global Forum Barcelona 2014.

Michał Skarzyński – psycholog i filozof, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca zawodowy, autor kilkudziesięciu publikacji na temat poradnictwa zawodowego oraz nowych modeli aktywizacji zawodowej osób w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Członek m.in.: zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, Krajowej Sieci Tematycznej PO KL w temacie Zatrudnialność i Adaptacyjność oraz Wojewódzkiej Rady Rynku pracy w Białymstoku. Pomysłodawca i koordynator projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w zakresie innowacji społecznych (zatrudnialność, adaptacyjność, edukacja).

Dr Krzysztof Symela – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz magister inżynier mechanik. Pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Jest Redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Edukacja Ustawiczna Dorosłych – Journal of Continuing Education. Specjalizuje się w rozwijaniu podstaw metodologicznych pedagogiki pracy i andragogiki oraz naukowo-metodycznym wspomaganiu edukacji zawodowej.

Edyta Ślubowska – absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Zarządzanie i Marketing, oraz studiów podyplomowych strategiczne zarządzanie personelem. Od 2010 roku zaczęła pracę w strukturach Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, na stanowisku Lidera Klubu Pracy, a następnie jako specjalista do spraw rozwoju zawodowego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. Od 2016 roku jest Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. Podczas pracy na tych stanowiskach prowadziła liczne warsztaty grupowe, oraz spotkania indywidualne z zakresu aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego, oraz rynku pracy dla zróżnicowanych grup klientów. Pracowała w tym czasie głównie z młodzieżą uczącą się w wieku 15-25 lat, studentami, młodzieżą zagrożoną marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym.

Bożena Fronczek – Magister pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Nauczyciel, wykładowca akademicki, ekspert doradztwa zawodowego w MEiN. Współautor narzędzia diagnostycznego ,,Kotwice Kariery”, współautor rekomendacji dla instytucji rynku pracy „Partnerstwo na rzecz wsparcia młodych”. Posiada ponad 10 lat doświadczenia jako doradca zawodowy, trener/szkoleniowiec.

Z informacji zwrotnych uzyskanych od uczestników wynika, że podjęte podczas konferencji treści merytoryczne były dla nich wartościowe, ciekawe i cenne:

  • „Bardzo ciekawa konferencja. To nie był czas stracony. Dziękuję”
  • „Bardzo dziękuję za arcyciekawe wystąpienia. Dzisiejsza konferencja była wspaniała. Dziękuję, że mogłam w niej uczestniczyć”
  • „Dziękuje serdecznie organizatorom za możliwość udziału w tej Konferencji. Wszystkie wykłady prelegentów dostarczyły mi bardzo dużo nowych, ciekawych informacji i inspiracji. Czekam na kolejne konferencje, szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego.  Pozdrawiam wszystkich:-)”
  • „Dziękuję za niezwykle cenne wystąpienia. Na pewno wykorzystam proponowane rozwiązania w swojej codziennej pracy”
  • „Ogrom wiedzy po konferencji, świetnie przygotowana. Dziękuję”
  • „Dziękuję bardzo – profesjonalnie przygotowana konferencja, najwyższy poziom:)”
  • „Dziękuję, czekam na materiały i zaświadczenie. Konferencja na wysokim poziomie. Brawooooooo”

W imieniu Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dziękujemy za tak pozytywny odbiór konferencji i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa