Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie technik dekarstwa

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 10 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik dekarstwa, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Eksperci, uczestniczący w spotkaniu online, zapoznali się ze sposobem organizacji prac i metodologią opracowywania podstaw programowych, przedyskutowali kwestie merytoryczne dotyczące zawodu technik dekarstwa, sformułowali nowe efekty kształcenia niezbędne dla zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, oraz kryteria weryfikacji tych efektów; wprowadzili niezbędne korekty, a także zaplanowali kolejne etapy prac.

Nowy zawód technik dekarstwa 311221 jest zawodem przyporządkowanym do branży budowlanej (BUD). Wyodrębniono w nim dwie kwalifikacje: kwalifikację BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich, która została wyodrębniona w zawodzie dekarz 712101, oraz kwalifikację BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów. Kształcenie w zawodzie technik dekarstwa będzie prowadzone w 5-letnim technikum oraz w 2-letniej branżowej szkole II stopnia [i].

W związku z niedoborem pracowników, w tym wykwalifikowanej kadry średniego szczebla technicznego na poziomie kierowniczym, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wystąpiło z propozycją wprowadzenia nowego zawodu technik dekarstwa. Kształcenie na poziomie technikum zmotywuje absolwentów szkół podstawowych do wyboru kształcenia w zawodzie technik dekarstwa, zaś uczniów kształcących się w zawodzie dekarz do kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia oraz uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik dekarstwa, zdobycia wykształcenia średniego branżowego i przystąpienia do egzaminu maturalnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia do systemu oświaty nowego zawodu technik dekarstwa został zgłoszony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

[i] Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji i zadań kształcenia w zawodów szkolnictwa branżowego. Dostęp online: 10.12.20 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa