Czas na SCWEW – Dzieci czekają…

Szczęśliwi uczniowie w klasie patrząc przez lornetkę
fot. Fotolia.com
Szczęśliwi uczniowie w klasie patrząc przez lornetkęfot. Fotolia.com

Dzieci czekają – taki wpis na czacie zamieścił jeden z uczestników spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla potencjalnych grantobiorców zainteresowanych udziałem w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, które odbyło się 14 grudnia 2020 r. Organizatorem spotkania był zespół projektu i Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji (MEN): Marzenna Habib – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN oraz Jan Kosiński-Gortych – Radca Ministra, a także dr Wiesław Poleszak – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), przedstawiciele szkół i placówek systemu oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zespołów projektowych Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” i “Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW”.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z założeniami Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM, omówiła podstawy teoretyczne, zasady powoływania i działania SCWEW jako jednego z ogniw w wielospecjalistycznym systemie wsparcia, skierowanym w szczególności do szkół ogólnodostępnych. Zwróciła uwagę na to, że SCWEW dają szansę na systemowe połączenie instytucji na rzecz wspierania środowiska włączającego i budowania inkluzyjnego społeczeństwa.

Dr Marta Bielawska – kierownik projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), przedstawiła projekt zasad konkursu grantowego, odnosząc się do formalnych warunków aplikowania. W planowanych działaniach pojawiły się nowe obszary wynikające z realizacji działań międzysektorowych. Jedna z nowych możliwości to powołanie Centrum Doradztwa i Wsparcia (CDiW) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Krzysztof Kaca – naczelnik Wydziału ds. Projektów w Departamencie ds. Programów, omówił podstawowe założenia programu PFRON Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami (CIDON)”. Centra Doradztwa i Wsparcia są wspólną inicjatywą dwóch resortów, czyli Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Następnie uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące planowanych zmian zapisanych w Modelu Edukacji dla Wszystkich” (MEW), a także konkursu grantowego, m.in. edytora wniosków, terminów i założeń. Odpowiedzi udzielali przedstawiciele MEN i ORE. Pytania koncentrowały się na planowanych zmianach i zasadach ich wdrażania. Najwięcej kontrowersji i wątpliwości wzbudziła nowa rola  poradni psychologiczno-pedagogicznych zgodnie z Modelem Edukacji dla Wszystkich (MEW). W trakcie dyskusji zwracano uwagę na konieczność zmian, gdyż dzieci czekają”!   W ocenie uczestników spotkania zmiany są nieuniknione i należy na nie patrzeć procesowo. Podkreślono, że należy skupić się na tym, co jest dobre dla wszystkich uczniów. Projektowane działania SCWEW również odpowiadają na sygnalizowane potrzeby.

Wszelkie uwagi środowiska edukacyjnego są bardzo ważne dla działań projektowych. Koncepcja modelu funkcjonowania SCWEW ma w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby szkół ogólnodostępnych i środowisk lokalnych, zmierzających w kierunku inkluzyjnego społeczeństwa, a uwagi, zarówno praktyków, jak i badaczy, przybliżają zespół projektowy do tego celu.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i cenne wskazówki.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa