O współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W dniach 6–7.11.2020 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu EUROGUIDANCE POLAND / EURODORADZTWO POLSKA współfinansowanego z programu ERASMUS+, zorganizował konferencję „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”.

Celem konferencji było:

 • Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami, w tym w zakresie doradztwa zawodowego
 • Promocja szkolnictwa branżowego
 • Upowszechnianie narzędzi i materiałów z zakresu doradztwa zawodowego
 • Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu oraz organizacji kształcenia młodocianych pracowników.

Głównymi uczestnikami konferencji byli wizytatorzy kuratoriów oświaty, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką doradztwa zawodowego oraz szkolnictwem branżowym.

W konferencji wzięły udział 184 osoby.

W programie konferencji znalazły się takie tematy jak:

 • Prawno-organizacyjne uwarunkowania współpracy pracodawców ze szkołami
 • Wręczenie Statuetek Uczestnikom VII edycji Konkursu Szkoła dla Pracodawców – Pracodawcy dla Szkoły, prezentacja szkół: Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Warecka 41, 91-212 Łódź, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. W. Kilara 3/5, 91-335 Łódź, Zespół Szkół w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 11, 28-340 Sędziszów, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta, ul. A. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia
 • Panel dyskusyjny – rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu trudnych sytuacji w relacji szkoła – pracodawca; szanse i zagrożenia mające wpływ na powodzenie współpracy w przyszłości szkół z pracodawcami
 • Jak dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie?
 • Możliwości współpracy szkół z pracodawcami na poziomie opracowywania programów nauczania
 • Budowanie marki szkoły poprzez prezentowanie umiejętności zawodowych uczniów
 • Dzielenie się doświadczeniami i upowszechnianie dobrych praktyk w branży motoryzacyjnej
 • Atrakcyjna nauka zawodu – staże i praktyki zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu Erasmus+
 • Praktyczne aspekty realizacji projektów unijnych
 • Relacja z praktyk zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych
 • Szkoły branżowe w systemie doradztwa zawodowego (upowszechnianie narzędzi i materiałów z zakresu doradztwa zawodowego)
 • O potrzebach kadrowych szkół zawodowych w kontekście nowych kierunków kształcenia
 • Oczekiwania szkoły i uczniów oraz rodziców wobec rynku pracy. Rola doradztwa zawodowego.

Prelegentami konferencji w zdecydowanej większości byli eksperci:

Aneta Skowrońska ─ pracuje w WKZ w ORE, a przedtem w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Grodziskiego oraz w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator w wydziale Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego. Przede wszystkim jednak jest nauczycielem z wieloletnim stażem. Pracowała w Technikum Architektoniczno–Budowlanym w Warszawie i w Technikum Budowlanym nr 5 w Warszawie. Na co dzień dzieli się z nami pracownikami ORE swoim cennym doświadczeniem. Ponadto była projektantką w Pracowni Projektowej Stanisława Konopińskiego, pracowała jako koordynatorka projektu w Zespole Szkół Architektoniczno–Budowlanych, w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Toruniu. Była także asystentką Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biurze Obsługi Inwestycji i Remontów w Toruniu.

Dariusz Adamczewski ─ wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, zdobywca wyróżnienia w obszarze zawodowym mechanicznym.

Barbara Szymoniak ─ dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie. Zespół Szkół Mechanicznych zdobył wyróżnienie w obszarze zawodowym mechanicznym oraz został laureatem w obszarze zawodowym elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym.

Piotr Brzózka ─ dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini został laureatem w obszarze zawodowym gastronomia i produkcja spożywcza. Wiemy też, że na sali jest pracodawca, z którym placówka ta efektywnie i z sukcesami współpracuje.

Anna Wawruch-Lis ─ dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Pani Anna Wawruch-Lis poza tym, że jest dyrektorem, spełnia się także jako czynny nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku technik logistyk.

Jest ekspertem, z którego usług korzystał jeszcze KOWEZiU, a teraz ORE. Brała udział w realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” jako autorka, recenzentka i moderatorka branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

W IBE jako ekspert z obszaru Transport i Logistyka brała udział w pracach nad przypisaniem poziomu PRK do kwalifikacji z zakresu tej branży.

Jest autorką i recenzentką zestawów egzaminacyjnych oraz egzaminatorem.

Jest także konsultantką i recenzentką podręczników szkolnych do kwalifikacji w zawodzie technik logistyk oraz autorką i recenzentką przykładowych programów nauczania, standardów wyposażenia  pracowni i warsztatów szkolnych, ścieżek rozwoju zawodowego, suplementów do dyplomu i do kwalifikacji.

Janusz Borzyński ─ przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego. Pan Burzyński od ponad 30 lat związany jest z organizacjami rzemiosła: Międzywojewódzką Izbą Rzemieślniczą w Warszawie, gdzie jest specjalistą w wydziale oświaty, kultury i spraw socjalnych oraz z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, gdzie jest dyrektorem biura cechu. Od 16 lat pracuje w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, a obecnie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Pułtusku. Jest ekspertem Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem podzespołu ds. Reformy Rynku Pracy RDS. Aktywnie uczestniczy w działaniach Cechu nakierowanych na doradztwo zawodowe i spotkania zawodoznawcze z różnymi grupami dzieci i młodzieży, w tym wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku.

Krzysztof Świerk ─ Prezes Zarządu Promet Trans Sp. z o.o., Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Motoryzacji, Główny specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Elżbieta Czernik ─ dyrektor CKZiU w Sosnowcu. Pani Elżbieta Czernik pełniła także funkcję kierownika oraz egzaminatora podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, eksperta w zakresie kształcenia zawodowego w branży włókienniczo-odzieżowej dla MEN, zastępcy przewodniczącego Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, Kierownika merytorycznego Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej Przemysłu Mody i wiele innych, których nie sposób tutaj wyliczyć.

Mariusz Szymańczak ─ przedstawiciel Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. Pan Mariusz Szymańczak pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych w szkołach kształcących w branży motoryzacyjnej: w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu. Przez 5 lat pełnił obowiązki wicedyrektora szkoły ds. technicznych. Jest czynnym egzaminatorem w zawodach z branży motoryzacyjnej oraz z branży transportowej. Jest również autorem i recenzentem zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz członkiem Zespołu Krajowego ds. egzaminów w branży transportowej. Tworzył PPKZ dla zawodów z branży motoryzacyjnej. Jest członkiem zarządu Radomskiej Rady NOT i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział Radom. Jest autorem podręczników do nauki zawodu dla Nowej Ery i WSiPu.

Izabela Laskowska ─ Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego, Delegat Techniczny WorldSkills Poland, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Pani Izabela Laskowska jest związana z Programem Leonardo da Vinci pełniąc funkcję koordynatora projektów pilotażowych oraz transferu innowacji. Uczestniczyła także w realizacji projektów międzyagencyjnych z udziałem ekspertów z takich krajów jak Wielka Brytania, Islandia, Belgia, Węgry, Czechy, Słowacja, Holandia  dedykowanych tematyce włączenia społecznego, e-learningu, wsparcia osób o niskich kwalifikacjach oraz uczenia się w miejscu pracy. Obecnie nadzoruje pracę zespołu zajmującego się kształceniem zawodowym Programu Erasmus+ a także Krajowego Centrum Europass oraz Zespołu Krajowego Ekspertów ECVET. Pełni także funkcję Delegata Technicznego w organizacji WorldSkills Europe reprezentując kraj w działaniach związanych z udziałem drużyny narodowej w europejskim konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów i absolwentów szkół branżowych i zawodowych Euroskills.

Karolina Dołomisiewicz ─ Wicedyrektor w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Oprócz pełnienia roli wicedyrektora, Pani Karolina Dołomisiewicz jest także laureatką nagrody EduInspirator 2019, koordynatorką 2 projektów Erasmus+, obecnie pisze wnioski projektowe i nadzoruje realizację projektów w szkole. W 2018 r. dzięki jej staraniom, szkole przyznano Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Prezentowała przykłady „dobrych praktyk” na kilku warsztatach ECVET oraz ogólnopolskich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez FRSE.

Roman Marcin Paczkowski ─ przedstawiciel Zespołu Szkół nr 2 im. mjra Dobrzańskiego „Hubala” z Aleksandrowa Kujawskiego. Pan Paczkowski jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Jest także autorem i koordynatorem projektów unijnych dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2, zorganizował m.in. wyjazdy na staże zagraniczne w ramach praktyk uczniowskich do Niemiec. Od wielu lat udziela się społecznie, np. pełniąc funkcję prezesa ZNP lub Radnego Rady miasta Ciechocinka. Panu Romanowi przyznano wiele nagród, np. nagrody Dyrektora Szkoły,  Starosty Powiatu. Prelegent zrelacjonuje dla nas przebieg praktyk zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych.

Marta Koch-Kozioł (w zastępstwie pani Beaty Grzelak) ─ pełniąca obowiązki kierownika w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w ORE. Marta Koch-Kozioł to psycholog, doradca zawodowy, polityk społeczny, trener, nauczyciel. Doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Redaktor merytoryczna miesięcznika Nowoczesne doradztwo w szkole podstawowej.

Bogdan Bańka ─ Kierownik Zbyszko Company. Pan Bogdan Bańka jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Pełni funkcję Kierownika Utrzymania Ruchu w firmie Zbyszko Company S.A., gdzie opiekuje się całym parkiem maszynowym oraz wdraża nowe technologie. Ponadto w firmie Zbyszko Company S.A. prowadzi i organizuje praktyki zawodowe. Dodatkowo współpracuje z Uniwersytetem Radomskim -wydziałem transportu i elektrotechniki jako członek Rady Interesariuszy oraz prowadzi wykłady otwarte. Nauczyciel  przedmiotów zawodowych. Członek komisji kwalifikacyjnych w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Anna Płoska ─ doradca zawodowy, HR Business Partner, coach, mentor oraz wykładowca akademicki. Właścicielka firmy szkoleniowo–doradczej Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia, w której na co dzień szkoli doradców zawodowych, upraktyczniając ich warsztat pracy oraz przekazując dobre praktyki i nieszablonowe pomysły na angażujące zajęcia z doradztwa zawodowego. Badaczka i obserwatorka rynku pracy, uczestniczka ponad 100 rozmów kwalifikacyjnych na potrzeby badawcze do pracy dyplomowej. Autorka programów wsparcia i aktywizacji, kursów online oraz innowacyjnych kierunków na uczelniach wyższych.

Dziękujemy za udział i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji!

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa