O edukacji włączającej po małopolsku

19 października 2020 r. Podkarpackie Centrum Rozwoju i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zorganizowało konferencję „Edukacja włączająca – bezpieczna przyszłość dla wszystkich uczniów”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zespołu Projektowego SCWEW. W programie konferencji uwzględniono zagadnienia zbieżne z założeniami Modelu SCWEW, a także przykłady dobrych praktyk związanych z wdrażaniem założeń edukacji włączającej do praktyki szkolnej. Spotkanie odbyło się online, a uczestnicy mieli możliwość wirtualnej dyskusji oraz zamieszczania komentarzy na czacie.

Prelegenci podkreślali, że każde dziecko, bez względu na jego niepełnosprawność, ma prawo do nauki w szkole najbliższej swojego miejsca zamieszkania. Wskazywali także na konieczność prowadzenia działań w zakresie przystosowania systemu szkolnego do indywidualnego tempa nauki, zdolności, potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zadaniem szkoły powinno być uwzględnienie wszystkich aspektów rozwoju dziecka: emocjonalnego, poznawczego, twórczego, społecznego, fizycznego.

Podczas wystąpień akcentowano rolę i znaczenie edukacji włączającej i wynikające z jej wprowadzania do szkół korzyści dla wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej, a także całego społeczeństwa. W trakcie dyskusji zwracano także uwagę na potrzebę podejmowania działań wspierających dyrektorów i nauczycieli w ich pracy, m.in. w zakresie odpowiedniego doboru metod pracy, rozwijania różnorodnych kompetencji uczniów, doboru materiałów edukacyjnych. Poruszono także kwestię satysfakcji kadry pedagogicznej szkół z pracy z zróżnicowanej grupie uczniów.

Konferencja była także przestrzenią do prezentacji dobrych praktyk w obszarze edukacji włączającej. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentowali nauczyciele z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach. Prelegenci odwoływali się także do dobrych praktyk i doświadczeń takich państw jak Włochy czy Francja. W ramach współpracy partnerem konferencji była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, która przygotowała dla uczestników bogaty zestaw publikacji, związanych z omawianą tematyką.

Organizatorzy przewidzieli przestrzeń do zaprezentowania przez ORE działań wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska edukacyjnego. Podkreślali także znaczny dorobek naszej instytucji w zakresie podnoszenia kompetencji kadr oraz wartość merytorycznej materiałów edukacyjnych Ośrodka.

Zaproponowane na konferencji dalsze działania na rzecz edukacji włączającej są zbieżne z projektowanymi w Modelu zadaniami Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej. Zaliczyć do nich można:

  • procesowe tworzenie przestrzeni szkolnej do realizacji założeń edukacji włączającej;
  • przygotowanie materiałów w zakresie planowania działań szkoły w taki sposób, aby bazowała na zasobach uczniów i tworzenia z tych zasobów bazy do realizacji procesu uczenia się;
  • kreowanie przestrzeni do współpracy różnych interesariuszy na rzecz włączania;
  • konieczność wsparcia przez profesjonalne służby nauczycieli w szkołach, przede wszystkim nauczycieli przedmiotów;
  • czerpanie satysfakcji z realizacji działań umożliwiających osiąganie przez dzieci/uczniów sukcesu edukacyjnego.

Organizatorzy planują już kolejną konferencję poświęconą edukacji włączającej – zainspirowały ich do tego m.in. długie dyskusje uczestników podczas spotkania.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa