Konferencja „Model Dostępnej Szkoły” – bliźniaczy projekt dla SCWEW?

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

1 października 2020 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Dostępna Szkoła”. Jego celem jest stworzenie modelu szkoły, w której każdy uczeń będzie miał możliwość rozwijania indywidualnego potencjału. Dostępna szkoła to miejsce otwarte na różnorodność. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w pełnym uczestnictwie w przestrzeni szkoły, którą w projekcie „Dostępna Szkoła” definiuje się wielowymiarowo: architektonicznie, technicznie, organizacyjnie, a także edukacyjnie i społecznie. Dbałość o dostępność szkoły w każdym z tych obszarów tworzy klimat kultury otwartej na włączanie.

Tożsamy cel będzie przyświecał projektowanym działaniom Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Poprzez zadania wspierające adresowane do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych – podstawowych i ponadpodstawowych – będą one wpływać na zmianę w obszarze opieki, wychowania i kształcenia dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz świadomości społeczności szkolnej.

Elementem różniącym te projekty jest większy akcent na prowadzenie działań związanych z wymiarem kompetencji wszystkich uczestników procesu uczenia się. W SCWEW zdecydowanie więcej uwagi będzie poświęcać się wsparciu nauczycieli w pracy z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Praca nauczycieli w szkołach, których przestrzeń i klimat zostanie wzbogacony o efekty opisane w „Modelu Dostępnej Szkoły”, będzie ułatwiona, a proponowana uczniom oraz rodzicom oferta posłuży wdrożeniu idei edukacji włączającej.

Projekt „Dostępna Szkoła” adresowany jest do szkół podstawowych, które są gotowe na przyjęcie wsparcia w zakresie poprawy swojej dostępności. Kluczowym zadaniem obu projektów jest dążenie do zmiany postaw społecznych i wpływanie na transformację postrzegania i świadomości w aspekcie edukacji włączającej. Dostępność wprowadzana do codziennego funkcjonowania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych służy temu, aby przedszkola/szkoły były przygotowane na przyjęcie każdego dziecka, ucznia i realizację jego potrzeb w odniesieniu do możliwości intelektualnych i psychofizycznych.

W kontekście opracowywanego „Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” projekt „Dostępna Szkoła” będzie czynnikiem budującym zaplecze do wdrażania dobrej jakościowo edukacji włączającej w szkołach podstawowych. Umożliwi on także realizację kolejnych zadań na rzecz wsparcia dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektowanych i podejmowanych działań przez Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

Wnioski wynikające zarówno z zaprezentowanego na konferencji projektu „Dostępna Szkoła”, jak i z perspektywy planowanych działań Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą są następujące:

  • Osiąganie dostępności w będących w obszarze naszych zainteresowań szkołach należy postrzegać jako proces.
  • W projektowanych działaniach należy uwzględniać możliwość czerpania z zasobów otoczenia, np. innych projektów, które realizują przedsięwzięcia w zbliżonym obszarze i dla podobnego odbiorcy, takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
  • Podejmowane działania w ujęciu długofalowym mają wpływ na zmiany świadomościowe społeczeństwa.
  • Cele przyjęte do realizacji w projekcie „Dostępna Szkoła” stanowią bazę do planowanych działań SCWEW.
  • Przedstawione do realizacji założenia projektu to właściwy i spójny kierunek działań oświatowych mających na celu wsparcie dziecka/ucznia.
  • Zaprezentowane założenia projektu „Dostępna Szkoła” to kierunek działań na rzecz procesu włączania w polskiej szkole, który będzie również wyznaczał cele SCWEW.

Z perspektywy działań realizowanych w projekcie SCWEW cieszą wszystkie inicjatywy, które mają za cel wspieranie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w procesie wdrażania edukacji włączającej i budowania społeczności nie tylko szkolnej, ale i lokalnej, otwartej na różnorodność.

Informacje o projekcie „Dostępna Szkoła”

Relacja z konferencji „Dostępna Szkoła – szkoła dla każdego”

 

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa