Zmiana Rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

fot. pixabay
fot. pixabay

26 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1459). Zgodnie z nim kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ) w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodzie kierowca mechanik 832201 oraz w zawodzie technik transportu drogowego 311927 (przyporządkowanych do branży transportu drogowego), można prowadzić wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.

Rozporządzenie zapewnia realizowanie zajęć prowadzonych na KKZ w ramach kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, np. zajęć przygotowujących do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, w wymiarze godzin określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.), zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, ze. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, ze zm.).

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 1 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa