Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem. Dzięki temu zarówno szkoły, jak i przedsiębiorcy będą mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki.

Temu właśnie służą Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które są powoływane od 2016 roku:

Każda rada sektorowa stanowi oddolną inicjatywę branży, ponieważ jest tworzona przez osoby związane z daną branżą – przedsiębiorców, organizacje pracodawców i pracowników, przedstawicieli systemu edukacji, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy.

Nad pracą Rad Sektorowych czuwa Rada Programowa złożona z przedstawicieli ministerstw właściwych do spraw rozwoju, edukacji, szkolnictwa wyższego, pracy, przedstawicieli sektora edukacji formalnej i pozaformalnej, a także organizacji przedsiębiorców oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Więcej informacji na temat budowanego przez PARP systemu rad ds. kompetencji znajduje się na stronie – https://www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji#rady

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa