Mini Cross-Border Seminar w Ostrawie

Euroguidanse Logo
Euroguidanse Logo

13 czerwca 2019 roku w Ostrawie (Czechy) odbyło się wydarzenie Mini Cross-Border Seminar: Guidance crossing borders – seminarium transgraniczne z udziałem praktyków poradnictwa zawodowego i specjalistów z trzech krajów – Czech, Polski i Słowacji.

Celem seminarium było zaangażowanie uczestników w nawiązywanie kontaktów i wymianę dobrych praktyk świadczenia usług w zakresie mobilności i promowania mobilności ponadnarodowej w regionie pogranicza czesko-polsko-słowackiego.

Podczas seminarium warsztaty z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji „Mobilność dla studentów i / lub osób poszukujących pracy” (Mobility to students and/or jobseekers) poprowadziła Agnieszka Zembrzuska, ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Celem warsztatów było podzielenie się doświadczeniami na temat mobilności studentów Programu Erasmus+ studiujących we Wrocławiu oraz studentów z Polski wyjeżdżających za granicę.

Podczas warsztatów zajęto się takimi zagadnieniami jak: czynniki motywujące do podjęcia studiów zagranicznych, pozytywne i negatywne doświadczenia studentów zagranicznych oraz formy wsparcia dla nich, oferta akademicka zorientowana m.in. na zaznajomienie z kulturą polską i historią (field research seminar) oraz językiem (podstawy j. polskiego lub intensywny kurs j. polskiego), zasady i proces rekrutacji kandydatów, przyszłe korzyści z możliwości studiowania za granicą.

Podczas warsztatów uczestnicy podzielili się spostrzeżeniami jak wygląda mobilność transgraniczna. Rozmawiali o swoich wyobrażeniach tej mobilności.

Moravian Geographical Reports: „Capturing cross-border continuity: The case of the Czech-Polish borderland” (pdf. 6,6 MB)

 

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa