Szkolenie e-learningowe z zakresu konstruowania IPET-ów

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW. Planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres jego trwania – od 17 września do 15 października 2018 r.

Więcej informacji i zapisy 

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) w zakresie konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dla wychowanków i wychowanek tych ośrodków. Treści kształcenia zostały podzielone na cztery moduły tematyczne:

  • Moduł 1. Specjalne potrzeby edukacyjne – założenia teoretyczne; podstawowa terminologia i regulacje prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MOW.
  • Moduł 2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania wychowanka – rozpoznawanie potrzeb i trudności; analiza treści orzeczeń o kształceniu specjalnym z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne.
  • Moduł 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: cele, formy oraz metody udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych.
  • Moduł 4. Monitorowanie efektywności i ewaluacja IPET, tworzenie „oceny zasadności dalszego pobytu nieletniego” w MOW, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2011 r. nr 296, poz. 1755).

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa