Rekomendacje do opracowania planów i programów nauczania – pierwsze spotkanie konsultacyjne

29 maja 2018 r. odbyło się pierwsze z trzech ogólnopolskich spotkań konsultacyjnych dotyczących rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania. Wzięli w nim udział dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, którzy wypracowywali rekomendacje do opracowania planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Jadwiga Mariola Szczypiń. Następnie Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, wygłosiła prezentację „Nowoczesne kadry dla polskiej gospodarki – priorytet działań MEN”. Ekspert zadania 1. projektu Magdalena Mrozkowiak oraz ekspert zadania 2. Monika Wojciechowska mówiły o produktach projektu „Partnerstwo – etap 2”: podstawie programowej kształcenia w zawodach, ścieżkach rozwoju zawodowego, suplementach do dyplomu i świadectwa oraz o udziale pracodawców w projekcie.

W imieniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Bożena Mayer-Gawron wygłosiła także prezentację „Podstawy programowe kształcenia w zawodach a model egzaminu zawodowego”.

Część warsztatową „Co powinien zawierać program nauczania do zawodu?” poprowadzili w podgrupach: Magdalena Mrozkowiak, Monika Wojciechowska, Bogdan Kruszakin i Anna Kamont, a część „Jak pracować z uczniem w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego?” – Jerzy Bielecki i Anna Pregler.

Kolejne ogólnopolskie spotkania konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania odbędą się w dniach 5 i 12 czerwca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa