Sprawozdanie ze spotkania krajowych koordynatorów sieci Euroguidance oraz spotkania Grupy Roboczej

Euroguidanse Logo
Euroguidanse Logo

16 – 17 maja 2017 r. w Valletcie (Malta) odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Eurodoradztwo (Euroguidance) połączone ze spotkaniami Grup Roboczych Sieci. Spotkanie otworzył i powitał uczestników Pan Raymond Camilleri, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej, Rozwoju Badań i Polityki w Ministerstwie Edukacji i Zatrudnienia na Malcie. Pan Camilleri przedstawił najważniejsze obszary, które składają się na priorytety prezydencji Maltańskiej, są to:

 • wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i zatrudnienie;
 • konkurencyjność;
 • ochrona obywateli;
 • jedność energetyczna w UE;
 • poprawa klimatu;
 • bezpieczeństwo, sprawiedliwość i wolność.

W trakcie prezentacji, jako kluczowe zagadnienie wymieniona została migracja, która silnie wpływa także na inne obszary i priorytety. Malta podczas swojego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej będzie dążyć do wzmocnienia i uproszczenia unijnego systemu przyjmowania uchodźców. Ważne jest zapobieganie imigracji już w jej zalążku, czyli
w krajach z których pochodzą uchodźcy. Oprócz szeroko pojętego bezpieczeństwa Malta planuje także wzmacniać i wykorzystywać pozytywne aspekty jednolitego rynku europejskiego. Działania te powinny przekładać się na lepszą współpracę w ramach działań związanych ze wspólnym rynkiem cyfrowym, jak i wewnętrznym rynkiem energetycznym,
a nawet dążeniem do udostępnienia bezpłatnego Wi-Fi we wszystkich miastach i wioskach Unii Europejskiej. Prace nad włączeniem społecznym będą dotyczyły m.in. zapewnienia równości płci, praw mniejszościom narodowym oraz innym narażonym grupom. Jako szczególnie ważny aspekt wymieniono zapewnienie kobietom równego dostępu do rynku pracy, a także zwalczanie agresji na tle płciowym.

Następnie głos zabrała Pani Maria Mc Namara, Dyrektor Generalna odpowiedzialna za usługi edukacyjne w Ministerstwie Edukacji i Zatrudnienia, która poinformowała uczestników spotkania o działaniach podejmowanych w ramach prezydencji maltańskiej w Radzie Unii Europejskiej, mających na celu rozwój edukacji. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • integrację systemów edukacyjnych,
 • uelastycznienie ścieżek kształcenia,
 • zapewnienie holistycznej edukacji.

Wraz z rozpoczęciem prezydencji swoje działanie rozpoczęła także grupa Wysokiego Szczebla ds. Edukacji i Szkoleń. Dodatkowo w ramach działań podejmowanych podczas Tygodnia Edukacji w lutym br. zorganizowano dwie konferencje oraz spotkania typu peer learning dotyczące włączenia społecznego, promowania edukacji oraz otwartych zasobów edukacyjnych. Pani Mc Namara w swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na konieczność rozwoju doradztwa zawodowego, które wspiera młodych ludzi
w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjnych oraz odnajdywaniu swojego miejsca na rynku pracy.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w trakcie spotkania była konieczność przygotowania nowej strony internetowej sieci Euroguidance. Zagadnienie to zostało omówione przez Panią Lauren Hendrie z Centrum Eurodoradztwo Wielka Brytania. Obecnie funkcjonująca strona internetowa sieci została przygotowana ponad dziesięć lat temu i ze względu na duży postęp technologiczny nie spełnia już swojej funkcji (nie jest możliwe instalowanie wszystkich koniecznych aplikacji i dokonywanie aktualizacji). Dodatkowo, ze względu na fakt, iż koordynatorem zadania, jakim jest administrowanie i aktualizacja strony internetowej sieci była Wielka Brytania (która nie będzie już członkiem UE), konieczne jest powierzenie tego zadania innemu podmiotowi. Zdecydowano, iż zadanie to będzie koordynowane przez Grupę Roboczą ds. Promocji i Komunikacji, a całość kosztów ponoszona będzie przez wszystkie Państwa członkowskie.

Projekt nowej strony internetowej zostanie przygotowany przez litewską firmę UAB IT Solutions. Szacunkowy koszt to: 22.960 €. Oficjalne uruchomienie strony planowane jest podczas Estońskiego Tygodnia Poradnictwa Zawodowego, we wrześniu br. Zakłada się, że nowa strona internetowa będzie łatwo dostępna dla użytkowników i zdecydowanie bardziej interaktywna, będzie zawierała wiele nowych elementów wizualnych, co podniesie jej atrakcyjność. Planowane jest również przygotowanie strony dostosowanej do jej odtwarzania na urządzeniach mobilnych. Ponadto informacje tekstowe zostaną skrócone lub przygotowane od nowa. Zakłada się również wprowadzenie ulepszeń, dzięki którym członkowie sieci będą mieli możliwość edytowania i zamieszczania na stronie informacji krajowych.

W dalszej części spotkania prezentację na temat projektu „Skills Intelligence” przedstawiły Pani Christine Scholtz z Krajowej Komisji ds. Wyższej i Dalszej Edukacji, Pani Christabel Sacco i Pani Priscilla Formosa z Jobsplus oraz Pani Edel Cassar z Krajowej Rady ds. Umiejętności. Krajowa Komisja ds. Wyższej i Dalszej Edukacji i Jobsplus we współpracy
z Malta Enterprise w roku ubiegłym rozpoczęły realizację projektu dotyczącego analizy zapotrzebowania pracodawców na umiejętności oraz podaży umiejętności wśród pracowników reprezentujących różne sektory maltańskiej gospodarki. Realizacja tego projektu badawczego jest kontynuacją projektu „Promowanie Procesu Bolońskiego na Malcie” realizowanego w latach 2014-2016.

Celem projektu „Skills Intelligence” jest:

 • identyfikacja deficytów umiejętności, z którymi mierzą się pracodawcy,
 • przygotowanie założeń do zmian w systemie edukacji, aby stał się on bardziej elastyczny i szybciej reagował na potrzeby rynku pracy,
 • opracowanie bazy dobrych praktyk.

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem ankiet online oraz wywiadów telefonicznych.
W badaniu wzięło udział 671 pracodawców.

Sytuacja zatrudnieniowa na Malcie ulega widocznej i systematycznej poprawie. Od końca 2012 r. do połowy 2016 r. liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o 27.078 osób. Trendy te widoczne są również wśród osób zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Co za tym idzie liczba osób bezrobotnych zmalała
o 3.370.  Z danych zebranych w czasie badania „Skills Intelligence” wynika jednoznacznie, iż zapotrzebowanie na zasoby siły roboczej systematycznie rośnie. Dodatkowo, ten trend wydaje się mieć stabilny charakter. W konsekwencji w najbliższym czasie Malta doświadczać będzie deficytów zarówno w obszarze zasobów ludzkich, jak i umiejętności. Aby zapobiec obu tym niekorzystnym zjawiskom konieczne jest rozwijanie elastycznej i aktywnej polityki rynku pracy. Jednym z obszarów, w których należałoby podjąć działania jest zatrudnienie kobiet.

Drugą grupą obecną na rynku pracy, która została objęta badaniem są imigranci. To zatrudnianie imigrantów przyczynia się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia. Dane statystyczne wskazują, iż imigranci podejmują zarówno proste prace niewymagające kwalifikacji, jak i te o specjalistycznym charakterze. Spośród pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu „Skills Intelligence” 36% potwierdziło, że zatrudnia w swoich firmach obcokrajowców. W okresie ostatnich trzech lat największa liczba imigrantów znalazła zatrudnienie w sektorze finansowym i ubezpieczeń, budownictwa oraz ICT.

Dodatkowo na podstawie danych zebranych w czasie omawianego badania można stwierdzić, iż największa liczba wakatów dotyczy pracowników pomocniczych, w tym biurowych niższego szczebla (19,6%), a najmniejsza wykwalifikowanych pracowników sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa (1,1%).

W okresie najbliższych 12 miesięcy przewiduje się wzrost liczby wolnych miejsc pracy, szczególnie w usługach i sprzedaży.

W sierpniu 2016 r. została utworzona Krajowej Rady ds. Umiejętności. Do głównych zadań Rady należy analizowanie podaży i popytu umiejętności na rynku pracy, podejmowanie działań na rzecz minimalizowania deficytów w obszarach niedoboru umiejętności oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze politycznym. Rada w swoich pracach korzysta z wyników badań prowadzonych w ramach projekt „Skills Intelligence”.

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji liderów czterech Grup Roboczych Sieci:

 1. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Promocja i Komunikacja (Promotion & Communication) przedstawił Pan Mika Launikari (Centrum EG Finlandia). Najważniejsze aktywności Grupy to działania związane z przygotowaniem nowej strony internetowej Sieci euroguidance.eu, działania promocyjne związane z Estońskim Tygodniem Poradnictwa Zawodowego oraz przygotowanie kolejnej edycji Newslettera. Grupa będzie koordynować proces aktualizacji opisów krajowych systemów poradnictwa zawodowego oraz zamieszczać najnowsze informacje dotyczące sieci na Facebooku.
 2. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Strategia i Jakość (Strategy & Quality) przedstawiła Pani Nina Ahlroos (Centrum EG Szwecja). Przedstawiciele Grupy podjęli prace w powołanej przez Komisję Europejską Grupie ds. Europass. Grupa liczy dwadzieścia osób, z czego osiem z nich reprezentuje sieć Euroguidance. Kolejnym działaniem grupy jest przygotowanie Position Paper dotyczących rewizji Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
 3. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Mobilność (Mobility) przedstawiła Pani Ilze Jansone (Centrum EG Łotwa). Najważniejsze aktywności Grupy to: upowszechnianie narzędzi i informacji dotyczących mobilności przeznaczonych dla doradców zawodowych i nauczycieli z sektora edukacji i pracy oraz przygotowywanie sesji szkoleniowych i modułów treningowych prowadzonych on-line poświęconych mobilności. Planowane jest również tłumaczenie publikacji „Mobility Advice Interview” na języki państw członków grupy (chorwacki, grecki i łotewski) oraz aktualizacja portalu Wikis (euroguidancemobility.wikispaces.com), na którym zamieszczane są informacje o badaniach naukowych oraz publikacje dotyczące mobilności.
 4. Prezentację na temat działań Grupy Roboczej Rozwój Kadry (Staff Development) przedstawił Pan Petr Chalus (Centrum EG Czechy). Najważniejsze aktywności Grupy to: przygotowywanie i koordynacja warsztatów w formule peer learning w czasie spotkań Sieci, promowanie i aktualizowanie dostępnej na stronie euroguidance.eu bazy danych zawierającej informacje na temat europejskich ekspertów poradnictwa zawodowego, zbieranie i aktualizowanie informacji na temat seminariów i konferencji oraz przygotowanie kwestionariusza dotyczącego analizy kompetencji członków Sieci

W dalszej części spotkania Pan William O’Keeffe, przedstawiciel Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne
i Włączenie Społeczne przedstawił informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach wdrażania inicjatywy New Skills Agenda for Europe:

 • rozpoczął się proces publicznych konsultacji rewizji Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych
  w procesie uczenia się przez całe życie,
 • 22-24 listopada br. zaplanowano Europejski Tydzień Kształcenia Zawodowego. Możliwe jest wpisanie wydarzeń krajowych zaplanowanych w ramach VET Week do Agendy KE,
 • w grudniu 2016 r. Komisja Europejska zawiązała koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia (Digital Skills and Jobs Coalition), która jest nową inicjatywą skupiającą wszystkie zainteresowane strony i państwa członkowskie w zakresie zmniejszenia dysproporcji w obszarze umiejętności cyfrowych w Europie,
 • zakończono prace związane z rewizją Zalecenia Rady w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, planuje się, że nowe rekomendacje zostaną przyjęte w maju br. jako jedno z przedsięwzięć prezydencji maltańskiej,
 • rozpoczęto prace nad nowym narzędziem, które będzie służyło profilowaniu umiejętności i kwalifikacji obywateli państw trzecich (Skills Profile Tool Kit for Third Country Nationals) – konferencja inauguracyjna odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Brukseli,
 • trwają prace w ramach inicjatywy Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills, której celem jest zredukowanie różnic pomiędzy kwalifikacjami osób w zakresie poszczególnych branż oraz podniesienie jakości nauczanych umiejętności w celu dostosowania ich do zmieniającego się rynku pracy,
 • rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem inicjatywy dotyczącej monitorowania informacji o dalszych losach absolwentów (An initiative on graduate tracking), która pozwoli pozyskać aktualne dane na temat tego, jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy,
 • kontynuowanie prac związanych z rewizją Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
  w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass).

W dalszej części spotkania uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których omawiano propozycje zapisów stanowiska sieci dotyczącego rewizji Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. W efekcie przeprowadzonych dyskusji wskazano szereg różnych czynników, które mogą zostać uwzględnione w przygotowanym materiale. Ustalono, iż ostateczna wersja stanowiska sieci zostanie przekazana do Dyrekcji Generalnej do 19 czerwca 2017r.

Na zakończenie spotkania Pani Margit Rammo przedstawicielka Centrum Euroguidance Estonia, poinformowała o wydarzeniach zaplanowanych w ramach Estońskiego Tygodnia Poradnictwa Zawodowego:

 • 27-28 września odbędzie się siódma europejska konferencja poświęcona całożyciowemu poradnictwu zawodowemu. Celem konferencji będzie m.in.: prezentacja rozwiązań
  z zakresu technologii komputerowej (ICT) na rzecz realizacji usług poradnictwa zawodowego. Uczestnicy konferencji wysłuchają prezentacji na temat najlepszych europejskich praktyk oraz roli technologii w doradztwie zawodowym;
 • 29 września odbędzie się spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo.

17 maja 2017 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Rozwój Kadry (Staff Development Working Group). Spotkanie rozpoczął i przywitał uczestników Pan Petr Chalus (Centrum EG Czechy), koordynator grupy roboczej. Uczestnicy spotkania krótko zaprezentowali instytucje, które reprezentują oraz ich najważniejsze działania.  Dyskusja dotyczyła kontynuacji prac związanych z organizacją warsztatów peer learning oraz zbieraniem
i aktualizowaniem informacji dotyczących działań podejmowanych przez poszczególne centra (m.in. organizacji konferencji, seminariów, wizyt studyjnych). Grupa przygotuje zestaw materiałów dedykowanych nowym członkom sieci oraz będzie kontynuowała prace związane z tworzeniem bazy ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego z poszczególnych krajów sieci.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat przygotowań do przeprowadzenia warsztatów w formule peer learning w czasie spotkania koordynatorów Sieci Eurodoradztwo w Tallinie, w dniu 29 września br. Ustalono, iż uczestnicy podzieleni zostaną na sześć podgrup, a dyskusja moderowana będzie przez przedstawicieli Grupy Roboczej. Następnie moderatorzy przedstawią i podsumują na forum rezultaty dyskusji.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie członków Grupy Przygotowującej Seminarium Cross Border. Spotkanie poprowadził Pan Marco Bankovic, przedstawiciel Centrum Eurodoradztwo Serbia, który przedstawił najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Seminarium Cross Border:

 • seminarium Cross Border odbędzie się 4-5 października 2017 r. w Belgradzie (dodatkowo uczestnicy seminarium będą mogli wziąć udział w konferencji krajowej
  6 października 2017 r. Konferencja ta jest organizowana przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Rozwoju Technologicznego oraz Ministerstwo Młodzieży i Sportu;
  w trakcie konferencji odbędzie się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu dotyczącego doradztwa zawodowego; przedstawione zostaną najlepsze praktyki
  z zakresu doradztwa zawodowego przez ekspertów z Serbii i Europy);
 • temat seminarium: „Doradztwo 4.0: Innowacyjne praktyki dla nowych umiejętności” (Guidance 4.0: innovative practice for new skills);
 • planowane terminy realizacji poszczególnych zadań dot. organizacji CBS:
Niezbędne zadania do wykonania przy realizacji CBS: Ostateczny termin wykonania zadania:
Przesłanie do uczestników formularza krajowej ekspertyzy dot. tematu seminarium 10.06
Wysłanie przez organizatorów zaproszenia na seminarium 15.06
Przesłanie przez poszczególne kraje informacji o tematach warsztatów 20.06
Przekazanie do organizatorów wypełnionych ekspertyz dot. tematu seminarium 10.07
Rejestracja 15.07
Dokonanie płatności fee 01.08
Wybór warsztatów, w których uczestnicy wezmą udział 15.08.
Potwierdzenie lotów oraz listy uczestników 15.09
Przesłanie opisów warsztatów 10.09.
Przesłanie artykułów do publikacji podsumowującej CBS 15.11

 

 • w seminarium weźmie udział 80-90 uczestników. Przedstawiciel DRP potwierdził udział jednej osoby, przedstawiciela Sieci Eurodoradztwo. Przedstawiciel DKZU MEN potwierdził udział dwóch osób – przedstawiciela Sieci Eurodoradztwo i eksperta, który poprowadzi warsztat;
 • dalsze dyskusje robocze i ustalenia prowadzone będą poprzez serwis Yammer. Organizatorzy seminarium utworzą grupę dyskusyjną Cross Border Seminar 2017
  i prześlą zaproszenia e-mailem.

 

Wnioski:

 • Komisja Europejska wspólnie z Agencją Wykonawczą (…) KE nie zakończyła jeszcze prac związanych z oceną aplikacji poszczególnych centrów na rok 2017, w związku
  z powyższym nie jest znany termin, w którym państwa członkowskie otrzymają umowy wraz z zaakceptowanym planem pracy i budżetem;
 • kolejne spotkanie sieci Euroguidance, Europass i EQF zaplanowano na 29 czerwca 2017 r. w

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa