Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego − zadania

Do zadań Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ) należy w szczególności:

 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb edukacyjnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, oraz nauczycieli doradców metodycznych w zakresie wspomagania szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego;
 • Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne;
 • Promowanie działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wykorzystania kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
 • organizowanie form doskonalenia dla nauczycieli konsultantów, nauczycieli doradców metodycznych oraz dla kadry zarządzającej i pedagogicznej publicznych placówek w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Doskonalenie kadr systemu wspomagania szkól i placówek w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Tworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach unikatowych;
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i  egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, na podstawie przepisów w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy;
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych, metodycznych i informacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Tworzenie i rozwój danych, zasobów informacji edukacyjno-zawodowej oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Inspirowanie i promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi;
 • Zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów systemowych i pozakonkursowych z  zakresu kształcenia zawodowego, także z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa