Opracowanie suplementów Europass

W grudniu 2016 w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji opracowano suplementy Europass w języku polskim i języku angielskim do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Suplementy obejmują następujące zawody:

  • technik chłodnictwa i klimatyzacji;
  • technik urządzeń dźwigowych;
  • mechanik motocyklowy;
  • technik przemysłu mody oraz wskazanie treści dla zawodu krawiec;
  • technik lotniskowych służb operacyjnych;
  • przetwórca ryb oraz opracowanie nowej wersji suplementu dla zawodu technik technologii żywności;
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz dostosowanie treści w zakresie agrotroniki;
  • jeździec oraz opracowanie drugiej wersji suplementu dla zawodu technik hodowca koni z uwzględnieniem nowej kwalifikacji;
  • kierowca mechanik oraz wskazanie treści dla zawodu technik transportu drogowego.

Prace autorów wspomagała specjalnie utworzona do tego celu platforma edukacyjna „Suplementy” na platformie moodla, umożliwiając korzystanie z dokumentów programowych i materiałów źródłowych oraz nawiązanie współpracy i wymianę informacji. W dniach 16-18 grudnia 2016 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie konsultacyjne dla autorów suplementów Europass dla zawodów.

Opracowane suplementy, po opracowaniu technicznym i redakcyjnym w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy, zostały przetłumaczone na język angielski przez firmę zewnętrzną.

 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa